Privacyverklaring

A&E Translations is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Tot de persoonsgegevens die wij verwerken behoren uw voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Ook verwerken we persoonlijke informatie in de te vertalen documenten. Bijvoorbeeld als het gaat om uittreksels van officiële instanties, aktes en contracten.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken
A&E Translations verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– bellen of mailen t.b.v. onze dienstverlening.
– ontvangen van een offerteaanvraag via de website.
– om vertalingen bij u af te leveren.
– voor het afhandelen van betalingen.
– om de inhoud van persoonlijke documenten te kunnen vertalen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in adresbestanden en in gecertificeerde vertalingen. Deze bewaren wij zolang de mogelijkheid bestaat dat u deze bestanden en documenten in de toekomst weer nodig heeft. Echter de persoonsgegevens worden meteen verwijderd zodra u aangeeft hier geen prijs meer op te stellen.

Delen van persoonsgegevens met derden
A&E Translations verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarom worden uw vertrouwelijke gegevens niet met onbevoegde derden gedeeld en wordt het vertaalwerk niet aan derden uitbesteed zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Ook worden uw gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming gebruikt voor marketingdoeleinden. Zoals in een portfolio.

Gebruik van cookies
Op onze website www.vertaalbureaus.biz worden analytische cookies gebruikt (van Google Analytics). U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u ons kunt verzoeken uw persoonsgegevens naar u of iemand anders toe te sturen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
A&E Translations neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonlijke gegevens tegen te gaan. Indien u dit verzoekt, wordt afgezien van de opslag van vertaalde documenten in de ‘cloud’ en van het gebruik van ‘wifi’ buiten de eigen kantoorruimte. De opslag van uw persoonlijke gegevens vindt dan alleen plaats in onze eigen kantoorruimte.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@vertaalbureaus.biz. Van onze kant nemen we ook direct contact met u op zodra we ontdekken dat er, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, toch een inbreuk op uw recht van privacy heeft plaatsgevonden. Als een klacht niet door ons kan worden afgehandeld, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.