wet, justitie, politie & veiligheid

Terug


Notes

1. Een Nederlandse ‘notaris’ heeft een belangrijkere positie dan de (AmE) notary public (= BrE  commissioner for oaths). Iedere Amerikaanse burger kan zich voor deze functie aanmelden via het betreffende Departement van de Staat waarin hij/zij woont (legitimatie is vereist en er wordt een kleine administratieve vergoeding gevraagd, de aanstelling is steeds voor beperkte duur, bijv. 4 jaar); een staat als Virginia heeft maar liefst 120.000 personen die als notary public zijn aangesteld (d.d. 15 nov. 2006; zie de website van de Office of the Secretary of the Commonwealth: link). Voor de hele Verenigde Staten wordt het aantal geschat op 4,5 miljoen (in 2013, (link).

(AmE) notary public

(AmE) notary public

(AmE) notary public

(AmE) notary public

In de Amerikaanse staat Louisiana, en de Canadese provincies Quebec en British Columbia bestaat het notarisambt waarvoor een volwaardige rechtenstudie vereist is wel, en ze kunnen worden aangeduid met termen als “notaries-at-law” of “lawyer notaries”. Hetzelfde geldt voor Puerto Rico. Desondanks worden ze net als hun collega’s in andere staten of provincies ook als ‘notary public’ aangeduid. Deze ‘lawyer notaries’ kunnen voor het leven worden aangesteld, terwijl in de meeste staten een ‘notary public’ hooguit een korte cursus volgt, en voor een kortere periode wordt aangesteld. De functie van een gewone Amerikaanse ‘notary public’ beperkt zich tot die van een ‘commissioner of oaths’, hoewel de precieze omvang van hun bevoegdheden per staat is geregeld. Een ‘notary public’ in Florida heeft bijvoorbeeld een iets uitgebreider takenpakket dan die in vele andere staten. Zie wikipedia (link).

N.B. in de VS is een advocaat ook vaak een notary public, en in Canada wordt men meteen als notary public beëdigd wanneer men tot de advocatuur toetreedt (Canadians called to the bar are simultaneously sworn in as notaries public.)

Op officiële Canadese justitiële websites wordt voor het certificeren van documenten (= certification / notarization) wel verwezen naar een “commissioner of oaths”, “notary public”, of “Justice of the Peace”. Daarbij wordt opgemerkt dat die functie buiten Canada ook door vergelijkbare personen mag worden vervuld, zoals “a judge”, “a magistrate”, a “notary public”, “an officer of a court of justice”, of “a commissioner authorized to administer oaths in the country in which he is living”.  Zie bijv. de officiële immigratiewebsite (link), of de site van het Canadese Ministerie van Justitie (link).

Vertaaltips en dilemma’s:
De wisselende en onduidelijke kwalificaties die voor de functie van(AmE) “notary public’ vereist zijn, en de uiteenlopende bevoegdheden en status die dit met zich meebrengt, kan makkelijk tot verwarring leiden. Soms wordt deze verwarring bewust uitgebuit. Een Amerikaanse “notary public” die zich bijvoorbeeld onder de Spaanstalige bevolkingsgroepen in het zuiden van de VS profileert met de titel “notario publico”, wekt daarmee soms bewust de verkeerde indruk dat hij/zij een rechtenstudie heeft voltooid. In Mexico is de functie van ‘notario publico’ namelijk voorbehouden aan juristen. In het volgende tekstfragment komt een personage voor die in de VS als koppelbaas werkt en tevens als “notary public” mag fungeren. Op zijn visitekaartje heeft hij deze functie echter ten onrechte met de Spaanse titel “notario publico” vertaald:
“He holds (…) out [a business card] at arm’s length. ‘”Miguelito Espinoza.’Mexican labor contractor.’ He hands me the card and I make a note (…) On the other side of the card, everything under the name is printed in Spanish, including a title ‘notario publico’. in this case it means the man holds a license as a notary public. He can verify documents and put his seal on them. The designation is often used north of the border to give a false implication to those not speaking English that the holder is a lawyer, as the title would signify in Mexico. ” (Steve Martini, The Arraignment, chapter 2).
In de Nederlandse vertaling wordt de Spaanse term onvertaald verlaten (hetgeen terecht is), maar om een Nederlandse lezer niet op het verkeerde been te zetten en ten onrechte de indruk te wekken dat (AmE) notary public een “soort notaris” is (een titel die in Nederland betekent dat iemand een juridische opleiding heeft genoten en dus jurist is) had in dit geval de Amerikaanse term ‘notary public’ ook beter onvertaald kunnen worden gelaten.
– “Hij houdt het [visitekaartje]  een eind van zich af. (…) “‘Miguelito Espinoza.’ Een Mexicaanse koppelbaas.” Hij geeft me het kaartje (…). Aan de andere kant van het kaartje is alles onder de naam in het Spaans, inclusief de titel ‘notario publico’. In dit geval betekent het dat de man een soort notarisvergunning heeft. Hij is bevoegd om documenten te verifiëren en er een zegel op te zetten. Die titel wordt in de Verenigde Staten vaak gebruikt om bij mensen die geen Engels spreken ten onrechte de indruk te wekken dat de persoon in kwestie jurist is.” (De Afspraak, vertaald door Hugo Kuiper, hfdst 2)

De meeste notarissen (notaries) in Engeland en Wales zijn tevens solicitor (en hebben dus een volledige rechtenstudie gevolgd). Hiermee komen hem/haar ook meer bevoegdheden toe dan hetgene een commissioner of oaths toekomt, namelijk het certificeren van handtekeningen, getuigenverklaringen (affidavits, depositions) etc. Daarnaast kan een notaris wel een volledige beroepsopleiding volgen, onder auspiciën van de Universiteit van Cambridge en de Society of Notaries of England and Wales (link). Deze circa 1000 specialistische “notaries public” hebben veelal een goede vreemde-talenkennis, en werken vaak in een internationale context, c.q. bij het opstellen van documenten (testamenten, aktes, etc.) die voor internationaal gebruik zijn bedoeld (link)..

Ook in Ierland is een notary doorgaans tevens solicitor, die onder auspiciën van de Faculty of Notaries Public een speciaal notarisexamen heeft afgelegd. In Schotland is een notary altijd ook solicitor (link).

In Australië en Nieuw-Zeeland wordt de taak van het rechtsgeldig verklaren (certificeren) van documenten veelal door een Justice of the Peace (JP) , of een Commissioner for Affidavits, vervult. Ook voor deze functie is, net als voor de Amerikaanse/Canadese notary public, geen beroepsopleiding vereist. Echter hun bevoegdheid is beperkt tot het certificeren van documenten voor binnenlands gebruik (en enkele Commonwealth-landen). Voor buitenlands gebruik wordt daarom een verklaring van een Australische notary public gevraagd (dus van een notaris met een volwaardige rechtenopleiding), en er kan daarbovenop dus nog een legalisatiestempel of apostillestempel vereist zijn. Het aantal juristen dat de functie van full-time ‘notary public ‘ kiest is relatief laag. Zie wikipedia link.

De meeste Australische notarissen zijn volwaardige juristen en worden voor het leven aangesteld. In de Australische staat Victoria  dient een Diploma of Notarial Practice te worden behaald. In de Amerikaanse staat Louisiana, in Zuid-Afrika, en in andere landen volgen notarisssen een volwaardige rechtenstudie, vaak met een specialisitische graad in het notariaal recht, net als in Nederland. De rol van de Amerikaanse public notary komt dus meer overeen met die van de Australische Justice of the Peace dan met de Australische notary.

From Helen Gubby’s English Legal Terminology, 2nd edition, 2007 (p. 28):

…. it should be pointed out that the term ‘notary’ does not denote a separate strand of the legal profession in the USA or England. A ‘notary public’ has authority to witness and draw up certain documents, and so make them official. In England this is usually done by a solicitor [refer to note 15 below]. In the USA, this can be done by an attorney but it can also be done by a private individual who has applied to act as a notary […]. Those Dutch law firms that are aware of this tend to use the expression ‘civil law notaries’. This has the advantantage of making their common law colleagues take note that some sort of unfamiliar function is involved here, but the term is not one that will be self-evident to them …

(BrE) solicitor / commissioner of oaths
(BrE) solicitor
(AmE/CanE) notary publicnotary public’s office, Kamloops,
British Columbia (Can)

(AmE) attorney

(Ned) notariaat =
notarissenkantoor

Voorbeelden AmE:
– a valid statement (…) signed before a notary public. (John Grisham, Sycamore Row, ch. 41)
(…) a statement given by a witness sworn before a notary public. The court reporter was also a notary public. (John Grisham, Sycamore Row, ch. 46)

Vertaaltips en dilemma’s:
Omdat er in Engelstalige landen als de VS en Canada geen exacte tegenhanger van de Nederlandse ‘notaris’ is, kiest de Nederlandse beroepsgroep zelf het liefst voor de vertaling civil-law notary (of men laat het woord onvertaald en voegt een korte toelichting toe).
Nederlandse vertalers vertalen ‘notary public’ bijna altijd met ‘notaris’. De volgende vertaalvoorbeelden laten echter zien dat een één-op-één vertaling van het Amerikaanse “notary (public)” met (Ned.) ‘notaris’ soms raar kan overkomen. Ook het werkwoord “notarize” in de betekenis van ‘notarieel waarmerken/bekrachtigen’  is voor Nederlanders niet altijd duidelijk. En dat geldt in het verlengde daarvan ook voor de AmE term “affidavit”. Een ‘notaris’ in de Nederlandse betekenis komt er namelijk zelden aan te pas.
(1)
– Let’s do an affidavit. He can sign it, Sofia can notarize it, then if something happens to him, we can fight to get it admitted.
Vertaald als:
Hij kan een beëdigde verklaring afleggen. Hij kan hem ondertekenen, Sofia kan als getuige optreden, en als hem dan iets overkomt, kunnen we proberen die verklaring als bewijsmateriaal toegelaten krijgen.
(John Grisham, The Street Lawyer, De Straatvechter, vertaald door Hugo en Nienke Kuipers, 1998, hfdst. 34)
(2)
[An affidavit (…) ], a statement given by a witness sworn before a notary public . The court reporter was also a notary public. > Dan (…) bied ik [de video] aan als een affidavit, als een beëdigde verklaring van een getuige voor een notaris. Die stenotypiste was ook een notaris. (John Grisham, Sycamore Row / De Erfgenaam (2013), vertaald door Jolanda te Lindert, hfdst 46)
(3)
He [= Garcia/ a.k.a. Morgan] signed it under oath before Emily Stanford, a notary public. Her address was typed under her name. (…) Ms. Stanford owned a court reporting service on Vermont. She was dusting the bookshelves when Gray and Darby walked in. (…) [Gray] showed her the last page of the affidavit. “Did you notarize this?” – “Who are you?” – “Gray Grantham with the Washington Post. Is this your signature?” – “Yes. I notarized it.” – “Did you by chance read this affidavit?” – “Oh no. I just witnessed his signature. > Deze verklaring had hij onder ede ondertekend, in het bijzijn van Emily Stanford, een notaris. Haar adres stond onder haar naam getypt. (…) Emily Stanford had een notarieel servicebureau aan Vermont Avenue. (…) [Gray] liet haar de laatste pagina van de verklaring zien. “Hebt u dit ondertekend?” – “Wie bent u?”- “Gray Grantham van de Washington Post. Is dit uw handtekening?” – “Ja, ik ben getuige geweest.” – “Hebt u die verklaring toevallig ook gelezen?”- “Nee, ik ben alleen maar getuige geweest bij de ondertekening. (…).” (John Grisham, The Pelican Brief, vertaald door Jan Smit als Achter Gesloten Deuren, 1992, hoofdstuk 40)

 

2. (AmE) notarization van een document betekent dat het document als ‘kopie conform’ wordt gewaarmerkt door een notary public (een beëdigd overheidsfunctionaris); dit is min of meer gelijk aan het ondertekenen en stempelen door een daartoe, namens de overheid, bevoegd, dan wel door de rechtbank beëdigd persoon; voor internationaal gebruik, moet een document soms (ook) worden ‘gelegaliseerd’ ter controle van de echtheid van een document/handtekening; dit wordt in de VS authentication, legalization of certification genoemd, en geldt bijvoorbeeld voor schooldiploma’s, geboorteaktes, huwelijksaktes, immigratiepapieren, vital record (een uittreksel van de burgerlijke stand, zie link: link), certificate of good standing (een soort uittreksel van de Kamer van Koophandel voor bedrijven, dat in de VS per staat wordt afgegeven door een Authentication Office van de betreffende staat (zie bijv. de info. van de staat Virginia: link), etc.; voor landen die bij het Apostilleverdrag zijn aangesloten is een Certification of Apostille (Apostille-document) nodig.
(BrE usually) notarial validation = (AmE) notarization
(BrE) notarially validated = (AmE) notarized
Opmerking uit Garner’s Dictionary of Legal Usage (3e editie): “Notary is a common elipsis of notary public in both AmE and BrE.”

3. Politierangen kunnen soms het best onvertaald worden gelaten, omdat er niet altijd een (exact) Nederlands equivalent is. Bovendien is er een uniform landelijk rangenstelsel bij de Britse politie (behalve m.b.t. de hoogste rangen bij de London Metropolitan Police). De corpsen in de meeste Engelstalige Commonwealth-landen zoals Canada, Australië en Nieuw-Zeeland, volgen het Britse systeem. In de VS zijn er veel verschillende rangen, ook tussen de korpsen onderling. Zie de tabel hieronder:

Ned.

Niet-operationeel management:
Hoofdcommissaris
Commissaris

BrE

Niet-operationeel management:
Chief Constable/
London: Commissioner
Deputy Chief Constable
London: Deputy Commissioner
Assistant Chief Constable / Assistant Commissioner / Deputy Assistant Commissioner / Commander

AmE

Niet-operationeel management:
Chief / Chief Commissioner /
Superintendent
Deputy Chief / Commissioner /Deputy Superintendent / Assistant Deputy Superintendent /Assistant Chief / Assistant Chief Commissioner / Commander / Colonel / Lieutenant Colonel / Major

 Operationeel:
Hoofdinspecteur
Inspecteur / Adjudant Inspecteur / Adjudant
Brigadier
Hoofdagent
Agent (3 strepen) / Surveillant (2 strepen / Aspirant (1 streep)
Operationeel:
Chief Superintendent
Superintendent / Senior Sergeant / Chief Inspector /
Inspector
(Station) Sergeant
Sergeant
(Police) Constable

Operationeel:
Captain
Lieutenant / Second Lieutenant / Inspector / Full Sergeant
Sergeant
Officer (1st Class)
Officer (2nd Class)
Officer (3rd Class)

(AmE) Officer kan voor alle agenten worden gebruikt; de lagere AmE politierangen (Officer 1st Class, etc.) woorden daarom ook wel specifieker aangeduid met functiebenamingen als Detective / Patrolman / Police Technician / Patrol Specialist / Investigator / Police Agent / Traffic Specialist.

Vergelijk (BrE) constable x (AmE) constable:
(BrE) constable = (BrE) police constable = police officer = (Ned) (politie)agent, diender, wetsdienar
(AmE) constable = any of various officers of the peace, esp one who arrests offenders, serves writs, etc. /  a peace officer in a town or village, with powers somewhat more limited than those of a sheriff. (zie Collins Dictionary, link) = (Ned, ongeveer) (ongeüniformeerde) ordehandhaver

Andere definities (AmE) constable:
– “a peace officer with some of the powers of a police officer, typically in a small town” (OALD)
– an officer of the peace, having police and minor judicial functions, usually in a small town, rural district, etc. (Webster’s Dictionary)
– (ongeüniformeerde) politiefunctionaris onder sheriff (Van Dale tweetalig woordenboek) 

Voorbeelden (AmE) constable / (AmE) constabulary:
Threats against judges, even those in jest, don’t go down well with the local constabulary. (Steve Martini, Prime Witness, chapter 2)
A constable across the street sees what’s going on and opens fire. (Elmore Leonard, The Hot Kid, chapter 13)
The sheriff: “I get along with the constables, give them a hand when they need it. ” (John Steinbeck, East of Eden)
It is popular to picture a small-town constable as dumb and clumsy. (John Steinbeck, Sweet Thursday, chapter 5)
– an elected constable (John Grisham, The Last Juror)
– “I was astounded at the number of people who ran for public office in Mississippi. Each county was divided into five districts, and each district had an elected constable, who wore a badge and a gun and whatever uniform he could put together, and (…) had the authority to pull over anyone at any time for any conceivable offense.” (…) In theory, he was a summons server, but once elected most constables couldn’t resist the powerful urge to strap on a gun and look for folks to arrest. The more traffic tickets a constable wrote, the more money he earned. (John Grisham, The Last Juror, chapter 26)
She asked,  “Are you a policeman or a deputy sheiff or something like that?” – “I’m a constable. Do primarily traffic enforcement.” (John Grisham, Gray Mountain, chapter 5)

vertaaltips en dilemma’s
De vertaalsuggestie in het woordenboek van Van Dale: “(ongeveer:) vrederechter” lijkt niet bruikbaar voor (AmE) constable. Voor zover de functie in bepaalde gevallen een justitieel aspect heeft, is het  eerder vergelijkbaar met de taken van een ‘deurwaarder’ (het betekenen van rechterlijke uitspraken, dwangbevelen).
(AmE) constable is ook zeker geen “hoofd van de politie” (zie de vertaling van The Last Juror van John Grisham)

4. Minister van Justitie
(BrE) Minister of Justice: pas sinds 2007, toen het Ministry of Justice een apart ministerie werd, gevormd uit een onderdepartement van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (dit onder deel van the Home Office heette tot 2007 the Department for Constitutional Affairs).
(AmE) Attorney General (zie ook note 19)

5. felony / misdemeanor
(BrE) felony = misdaad en misdrijf
(AmE) felony = misdaad
De termen felony (misdrijven zoals diefstal, overval, drughandel, etc. waar een gevangenisstraf op staat, op te leggen door een Crown Court, eventueel met jury) en misdemeanor (‘overtredingen’ die doorgaans met een boete worden bestraft zonder tussenkomst van een rechtbank) zijn geen officiële Britse termen meer. In het Amerikaanse rechtsysteem worden ze nog wel gehanteerd.
Volgens Garner’s Dictionary of Legal Usage (3e ed., 2011):
“Before the distinction between felonies and misdemeanors was abolished by the Criminal Law Act 1967, English lawyers used misdemeanour, as they spelled it, to refer to any criminal affense that was neither a felony nor treason. In BrE, the word is primarily of historical interest. But most American jurisdictions retain the felony – misdemeanor distinction.”
“In most American states today, a felony is any crime punishable by death or imprisonment for a year or more, while a misdemeanor is any crime with a lesser punishment.”
Voorbeelden:
(AmE) felony court (Scott Turow, Personal Injuries, chapter 23) = (BrE) criminal court
(AmE) felony court judges (Scott Turow, Personal Injuries, chapter 41)
(AmE) misdemeanor courts (Scott Turow, The Burden of Proof, chapter 1)

6. (BrE) Committal proceedings kunnen bestaan uit een vooronderzoek door een magistrate’s court aan de hand van schriftelijke vragen (= preliminary enquiry) of mondeling (= preliminary investigation).

7. huwelijk / geregistreerd partnerschap / samenwonen
(AmE/AusE/CanE) civil union ; (BrE) civil partnership = geregistreerd partnershap
(zie ook Politics, note 7).
Aantekening:
“Both terms mean a marriage-like relationship that may be registered with and recognized by civil authorities as meriting some or all of the legal benefits of marriage.”
“In British law, the Civil Partnership Act 2004 extended marriage-like rights, duties, and protections to same-sex couples who register as civil partners.”
“(AmE) civil unions, too, “are not limited to same-sex couples.”
(uit: Garner’s Dictionary of Legal Usage, 3rd ed.)
(BrE) common-law marriage = (1) an illicit union of some duration; (2) a marriage celebrated according to a common-law form in a place where the local forms of a marriage cannot be used (e.g. a desert island), or accepted (e.g. in a muslim country)
(AmE) common-law marriage = an agreement to marry, followed by cohabitation and a public recognition of the marriage” (e.g. in Texas)
(ScotE) common-law marriage = cohabitation for a substantial period with the acquisition of a reputation of being married (an agreement to marry not being necessary)”.
(uit: Garner’s Dictionary of Legal Usage, 3rd ed.)

8. huwelijkse voorwaarden
(AmE) prenuptial agreement, (AmE) prenup = (BrE usually) antenuptial agreement
“Oddly, antenuptial does not appear in many English-language dictionaries.”
(uit: Garner’s Dictionary of Legal Usage, 3rd ed.)
Vgl. ook: (BrE) matrimonial terms / (AmE) marital terms

9. mayor / burgomaster
In tegenstelling tot een Amerikaanse mayor wordt een Nederlandse burgomaster niet gekozen; hij wordt geacht boven de partijen te staan, en heeft minder bevoegdheden of uitvoerende macht.

Vertaaltip:
De voorkeursvertaling van het Nederlandse woord ‘burgemeester’ is burgomaster.

 

10. opinion / decision / ruling / judg(e)ment (zie noot 47:…. ‘uitvaardigen’ / ‘uitspreken’)
opinion / judgment = (1) ‘motivatie’ / (2) uitspraak
(AmE) (judicial) opinion* = (BrE) judgment / (BrE also frequently:) opinion

Hoewel de termen “opinion”, “ruling”, “judg(e)ment”, en “decision in de dagelijkse praktijk in het AmE en BrE probleemloos door elkaar heen worden gebruikt in de ruime betekenis van “rechtrlijk uitspraak” (inclusief motivatie), zijn er volgens Garner’s Dictionary of Legal Usage strikt genomen toch een aantal verschillen tussen het Britse en Amerikaanse gebruik van de termen.
Garner noemt de volgende verschillen:
(AmE) opinion = “The court’s statement explaining its decision The BrE equivalent is judgment, but the word opinion is also frequently used. In BrE, opinion more commonly refers to advice given by counsel on facts set out in a case, or in a memorandum submitted to counsel.
“In BrE, judgment is commonly used in the sense in which judicial opinion is used in AmE. (…) Continental legal systems likewise use
judgment in this way.”
“Tecnically, in the U.S., judges are said to write opinions to justify their decisions or judgments; they do not write decisions or judgments.”
“The word “ruling” is not synonymous with “opinion“.
Judgment is the preferred form in AmE and seems to be preferred in British legal texts, even as far back as the 19th century. Judgement is prevalent in British nonlegal texts (…) Not in AmE.”
(Garner’s Dictionary of Legal Usage, 3rd ed.)

Voorbeelden waarbij in het AmE ‘opinion’, ‘judgment’, ‘decision’, ‘ruling’ als synoniemen worden gebruikt, in de betekenis van “rechterlijke uitspraak, met inbegrip van de motivatie” :
De Amerikaanse jurist-auteur Scott Turow gebruikt in de roman Reversible Errors (2002) alle vier termen (AmE) opinion / ruling / decision / judgment door elkaar, in  hoofdstuk 31 “The Court Rules”.
Turow gebruikt de term “opinion” (of “written opinion”) het eerst, en vaakst (6 x), en de andere synoniemen vervolgens als stilistische variatie (de term ‘decision’ komt 3 x voor, en ‘judgment’ en ‘ruling’ elk 1 x):

“The Court of Appeals had issued its opinion: Gandolph’s habeas had been dismissed and the stay on his execution lifted.”
“The Chief Clerk of the Court of Appeals called (…) to notify (…) that they would release the decision (…) in an hour.”
“She (…) praised the judgment of the U.S. Court of Appeals”
“Gillian did not hear of the ruling until midafternoon.”
In de roman Limitations (2004) gebruikt Scott Turow de termen “opinion” and “decision’ als synoniemen:
“For a century and a half, legal education has been focused on reading the opinions of judges like George who sit on courts of review. In his days professors discussed these decisions. “ (chapter 11)
Zie ook John Grisham in The Summons, chapter 28: [Judge Atlee’s] decision was dated two days after the last witness testified … he had dictated a four-page ruling to the court reporter… The opinion was a scathing indictment of corporate recklessness and greed …)
Time Magazine (
26 april, 2010, over voormalig Supreme Court Justice John Paul Stevens): “His 1984 opinion in Chevron v. NRDC, balancing the legislative intent of Congress with the rulemaking authority of the executive branch agencies, has been called the most cited Supreme Court decision in history“.

Voorbeelden in het BrE waarbij ‘opinion’, ‘judgment’, ‘decision’, ‘ruling’ als synoniemen worden gebruikt, in de betekenis van rechterlijke uitspraak, met inbegrip van de motivatie:
In het artikel  “Influential Rulings and Modern Attitudes in Court Win Plaudits” (in de bijlage over “Innovative Lawyers “van de Financial Times van 6 juli 2007) kwamen de volgende zinnen voor:
– “(…) in recent years, his [Lord Hoffmann’s] opinions have had a wide-ranging impact. For example, he has provided lead rulings which have helped determine the extent of privacy rights in the UK”.
– “Much the same could be said about the breadth and weight of rulings emanating from Lord Bingham”.
– “Hearings before the country’s top court (…) are already notable (…), and its decisions have been efficiently posted on the internet for years.”
– “As for Baroness Hale, Britain’s first female Law Lord, she scores for introducing a very different prespective to top judicial decisions
(…). Many of her more influential opinions have been in the areas of employment and family law and, besides being extremely readable,
are marked by practical commonsense.”
– “Modern case management skills and clear, timely judgments have also won plaudits for Sir Richard Aikens”.
[sic!: de spelling van (BrE) judgments is hier zonder de letter “e”]

11. summing up / summation (vergelijk: jury instructions / closing argument / last argument)
(BrE) summing up = (AmE) jury instructions (vroeger ook AmE: summation*)= juryinstructie door de rechter
(AmE) summing up = (AmE) (final) summation** = (IntE) closing argument = requisitoir, slotpleidooi (van de verdediging)
(Garner’s Dictionary of Legal Usage, 3rd ed.)

Voorbeelden van (BrE) summing-up:
“During his summing-up, it was his habit to lean well forward towards the jury.”
“The summing-up, as always with this judge, was exemplary in its comprehensiveness and fairness. There could be no appeal in a court of law on the grounds of misdirection; with this judge there never had been.”
(P.D. James, A Certain Justice, chapter 1)
“The judge didn’t want to begin his summing-up until the next morning.”
(P.D. James, A Certain Justice, chapter 26)

*Het gebruik van (AmE) summation i.p.v. (AmE) jury instructions, dat volgens Garner gedateerd is, komt desondanks nog in recente publicaties voor. Bijvoorbeeld in de roman Personal Injuries van Scott Turow (1999):
“(…) in summation he [judge Sherm Crowthers] worked himself into a state of absolute fury in which he delivered virtual orders to the jury, which, to the chagrin of the prosecution, were all too often followed.” (chapter 19)
** Turow gebruikt de term last argument voor het “slotpleidooi”:
“[the three-judge ] conference that would immediately follow the last argument“. (uit: Limitations, chapter 1)
John Grisham gebruikt in zijn roman Gray Mountain (2015) de termen closing argument’ en final summation’ als synoniemen voor ‘slotpleidooi’ (Gray Mountain, hoofdstuk 19). De toevoeging van het woord ‘final’ voorkomt verwarring met de alternatieve Amerikaanse betekenis van ‘juryinstructie’.

Verdere voorbeelden van (AmE) summation = requisitoir, slotpleidooi, “opsomming”
In the guise of an opening statement, I [= the defense cousel] am giving to the jury a glaring summation of the state’s case, its weaknesses and shortcomings. > Onder het mom van een openingsbetoog geef ik de jury een felle opsomming van de argumenten van de aanklager, de zwakheden en tekortkomingen ervan. (Steve Martini, Compelling Evidence / Onweerlegbaar Bewijs, vertaald door Thomas Wintner, hfdst. 36)
The prosecution gets two shots at closing argument, an initial summation and then a rebuttal following our own, one of the perks of shouldering the burden of proof. > De aanklager krijgt bij het slotbetoog twee termijnen, eerst een requisitoir en vervolgens een reactie op ons pleidooi. (Steve Martini, Compelling Evidence / Onweerlegbaar Bewijs, vertaald door Thomas Wintner, hfdst. 39)
– …. swaying the jury with the magic of his summations. (…) As for his delivery, it wasn’t that he didn’t prepare his summations, it was that he obviously prepared them on a yellow legal pad (…). > …. eindpleidooien … (Tom Wolfe, Bonfire of the Vanities, chaper 7, vertaald door Jan Fastenau et al.))

12. externe links:
Universiteit van Tilburg, juridische terminologie: link

13. easement / (equitable) servitude / wayleave = erfdienstbaarheid
easement : erfdienstbaarheid gezien vanuit het standpunt van degene die het recht heeft, de heersende partij
servitude: erfdienstbaarheid, gezien vanuit het standpunt van degene die het recht verleent (bijv. het land/goed waarop de erfdienstbaarheid gevestigd is), de dienende partij
easement is een begrip uit het gewoonterecht (de Angelsaksische common law)
servitude is een civil law term
Easements waren historisch beperkt tot het recht van overpad (right of way) en het gebruik van waterbronnen op het land van iemand anders, maar de definitie is later uitgebreid naar andere vormen van erfdienstbaarheid.
Easements zijn landgebonden, niet persoonsgebonden, ze gaan dus bij een landoverdracht over naar de nieuwe eigenaar.
Vgl. wayleave / right of way (recht van overpad) = één vorm van easement
Voorbeeld van wayleave:
a consent in writing between a servient party and the dominant party, which confers the right to install, maintain, adjust, repair, alter, keep and enter to inspect apparatus on, under or over their property for the statutory purpose as defined in a licence.

Voorbeeld easement in Amerikaanse tekst:
You have the use of an easement to the beach. (John D. MacDonald, Condominium, chapter 1)

14. (AmE) medical examiner / (BrE/AmE) coroner (deze term wordt soms onvertaald gelaten omdat de functie niet helemaal vergelijkbaar is met een bestaande Nederlandse functie (lijkschouwer, onderzoeksrechter).

(BrE) coroner = onderzoeksrechter, rechter van instructie; een onafhankelijk, benoemd lid van de rechterlijke macht (uiteindelijk onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Justitie); vaak met een academische rechtenopleiding en/of een medische graad; hij/zij is verantwoordelijk voor het onderzoeken van de (medische) oorzaak bij een plotselinge en/of gewelddadige/verdachte dood (“in a coroner’s court”). Ook: “Her Majesty’s Coroner”. Zie link.
Voorbeelden BrE:
Uit The Sunday Telegraph, 5 januari 2014:
“[A]s well as being a trusted solicitor, he was also the county coroner, one of the oldest public offices in the land.”
“[A]s coroner (…) he was a judicial officer, independent of political control.”
Uit The Private Patient (2008) van P.D. James (book 4, chapter 6):
“I am speaking to Commander Dalgliesh in the knowledge that this tape will be passed on to the coroner and anyone else with a legitimate interest in the truth.”
“She killed both Rhoda Gradwyn and Robin Boyton and she has given us her motive. The question is whether the coroner and the jury, if he chooses to sit with one, will believe it.”

Uit Blood from Stone (2008) van Frances Fyfield (chapter 5):
– The Coroner’s role is to establish cause of death, nothing more or less. Not to say why this person died, but what caused it. (…) I have four possible verdicts. Accidental death, Death incurred while the balance of mind was disturbed, and Open Verdict, or Suicide.”

(AmE) coroner = in een aantal counties (bijv. plattelandsgebieden met weinig geweldsmisdrijven en weinig middelen om een professionele medical examiner aan te kunnen stellen) is de coroner een gekozen ambtenaar, soms verenigd met het ambt van (county) sheriff, maar het kan ook een middenstander, landbouwer, etc. zijn, zonder enige medische of juridische opleiding; de coroner is verantwoordelijk voor het vaststellen van het tijdstip, de oorzaak, en de omstandigheden van een plotselinge/verdachte/gewelddadige dood; de inhoud van de functie verschilt per staat; het komt er meestal op neer dat de coroner vaststelt dat de dood is ingetreden, dat het stoffelijk overschot wordt geïdentificeerd, dat naaste familie wordt ingelicht, persoonlijke bezittingen van de overledene aan de nabestaanden worden overhandigd, en dat de overlijdensakte wordt getekend; als er lijkschouwing nodig is wordt er doorgaans een beroep gedaan op een professionele (door de staat aangestelde) medical examiner; zie link.
In veel Amerikaanse jurisdicties (bijv. steden zoals New York) is de functie van coroner nu meer geprofessionaliseerd en vervangen door die van de, meestal benoemde, (AmE) medical examiner (= M.E.) , die wèl een medische opleiding moet hebben (forensic pathologist), en soms óók een juridische opleiding;
Wanneer de functie van (AmE) coroner is samengevoegd met die van sheriff, kunnen de juridische verantwoordelijkheden van de functie gescheiden zijn van de medische aspecten, die dan aan forensische experts worden gedelegeerd (een medical examiner, technician, forensic pathologist), bijv. in Monterey Country, California.

In het dagelijks spraakgebruik, worden de AmE termen coroner / medical examiner (‘lijkschouwer’) als synoniemen beschouwd, en is het gebruik afhankelijk van welk ‘systeem’ verschillende staten hanteren. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het volgende citaat:
“[Mr.] Bergin was officially pronounced dead by what Sean assumed was a coroner or a medical examiner – he couldn’t recall what system Maine used.” > Bergin werd officieel doodverklaard door een lijkschouwer of patholoog-anatoom, dacht Sean – hij wist niet welk systeem ze in Maine hadden. (David Baldacci, The Sixth Man , ch. 6)
Zie ook wikipedia (link)
Uit het volgende citaat blijkt dat, wanneer ‘medical examiner’ en ‘coroner’ als synoniemen worden gebruikt, de term ‘medical examiner’ ook om eufemistische redenen kan worden gebruikt:
“The nurse diplomatically refrained from saying I was a medical examiner, or worse, a coroner.”(Patricia Cornwell, Cruel and Unusual, 1993, chapter 2)
Over de bijzondere achtergronden van het gekozen ambt van (AmE) coroner in de staat Mississippi, schrijft John Grisham in de roman
Sycamore Row (2013), waarvan het verhaal zich in 1988 afspeelt, het volgende:

“Finn Plunkett was a rural mail carrier when he was first elected county coroner thirteen years earlier. At the time, he had no experience in medicine; none was required in Mississippi. He had never visited a crime scheme. The fact that the state still elected its county coroners was odd enough; it was one of the last states to do so. Indeed, it was one of the few to ever initiate the ritual to begin with. (…) His typical routine was to hover over a corpse and solemnly pronounce, ‘Yep, he’s dead.’ Then he would speculate on the cause of death and sign a certificate.” (Sycamore Row, chapter 41)

Vertaaltips en dilemma’s:
Omdat er in het Nederlands taalgebied geen onderscheid bestaat tussen de gekozen lijkschouwer enerzijds (AmE coroner), en de benoemde/aangestelde lijkschouwer die een volwaardige beroepsopleiding heeft genoten anderszijds (AmE: medical examiner), is het voor vertalers onmogelijk om dit landgebonden, “culturele” verschil bondig tot uitdrukking te brengen.
Voorbeeld:

– [Mr.] Bergin was officially pronounced dead by what Sean assumed was a coroner or a medical examiner – he couldn’t recall what system Maine used.> Bergin werd officieel doodverklaard door een lijkschouwer of patholoog-anatoom, dacht Sean – hij wist niet welk systeem ze in Maine hadden. (David Baldacci, The Sixth Man / De Zesde Man, vertaal door Hugo Kuipers, hoofdstuk 3)

 

15. solicitor (zie ook noot 19)
(BrE) solicitor =  a general legal advisor, d.w.z. een algemeen praktiserend advocaat / juridisch adviseur, die clienten mag bijstaan voor de lagere rechtbanken (in civielrechtelijke zaken mag hij/zij de client in de rechtbank bijstaan; strafrechtzaken mag hij/zij alleen voorbereiden, een brief (= zaakdossier) schrijven en deze vervolgens aan een barrister overdragen die de client dan in de rechtzaal bijstaat; de solicitor is ook bevoegd documenten zoals contracten en testamenten op te stellen (vgl. Nederlandse notaris, zie note 1).
Het takenpakket van de solicitor:
(1) conveyancing (overdracht onroerend goed, eigendomsoverdracht)
(2) probate (testamenten, wilsbeschikkingen)
(3) drafting (company and commercial) contracts
(4) preparation of litigation (voorbereidend werk voor rechtzaken); ook wel “instructing solicitor” genoemd.
Sommige Britse solicitors hebben een bord aan de weg staan waarop ze hun diensten aanbieden, zoals : civil and commercial litigation, residential & commercial conveyancing, contract disputes, licensing, wills & probates, immigration & nationality
(BrE) solicitors kunnen ook in overheidsdienst zijn , en bijvoorbeeld als lid van het Openbaar Ministerie een functie bekleden die deels overeenkomst met (Ned.) “officier van justitie”/  “openbaar aanklager”.

Vertaaltips en dilemma’s:
In de roman A Question of Guilt van Frances Fyfield is het hoofdpersonage Helen West als “solicitor” in dienst bij de Crown Prosecution Service. Haar functie kan in dat geval heel goed met “officier van justitie” of “openbaar aanklager” worden vertaald, ook al blijft er een onderscheid tussen deze Nederlandse functie en de Britse functie van “solicitor” waarbij de persoon in kwestie niet actief als in de rechtszaal optreedt.
The Chambers clerk treated Helen and all solicitors who provided work, and thus his commission, with sedulous courtesy. (…) His Cheshire-cat grin, a sign of approval of Helen West. A good instructing solicitor, (…) she was a lynchpin of the case (…) > De kantoorbediende van het advocatenkantoor liet geen gelegenheid voorbijgaan om Helen en andere officieren van justitie die voor werk, en dus voor zijn salaris, zorgden hoffelijk te bejegenen. (…) Op zijn gezicht verscheen een brede grijns, een teken dat hij Helen West wel mocht. Een goede officier van justitie, (…) ze was de spil van de zaak (…). (Frances Fyfield, A Question of Guilt / Schuldvraag, vertaald door Luud Dorresteyn, hfdst 9)

In de Britse advocatenhierarchie speelt de “solicitor” een voorname rol, zoals blijkt uit een opmerking van barrister Charlotte Proudman in het BBC-programma Newsnight (15 spet. 2015): “We all know about the power dynamics between barristers and solicitors. I’m a barrister and I rely on work from solicitors in order to progress my professional career.”
Net als de Nederlandse notaris (zie note 1) is de (BrE) solicitor vaak een vaste vertrouwenspersoon die voor alle juridische adviezen en handelingen kan worden ingeschakeld (zie ook de voorbeelden bij ‘coroner’):
Voorbeeld:
“[A] relationship between a solictor and his client can be close, particularly if the solicitor has acted for the family, perhaps for some generations, and has come to be regarded as a confident and friend.” (P.D. James, The Private Patient, 2008, book 2, chapter 11)
N.B.
Steeds vaker mag de (BrE) solicitor ook als advocaat in de rechtszaal optreden: (from WWWlib project) “until very recently only barristers were allowed to practice in higher courts, but this is slowly changing.”
(Zie ook OALD ‘lawyer’)
(BrE) Solicitor-General = Advocaat-Generaal, met een adviserende rol t.a.v. de Britse regering = a Crown appointed officer who advises the Cabinet on legal matters and supervises the passage of Bills”. (zie Garner’s Dictionary of Legal Usage, 3e ed.) Opvallend detail: “the position is usually held by a barrister” (zie wikipedia link)
(AmE) Solicitor General = landsadvocaat = “the chief courtroom lawyer for the executive branch, with chambers at the Supreme Court as well as the Justice Department(zie Garner’s Dictionary of Legal Usage, 3e ed.)
(AmE) solicitor = “a law officer in a town or city”…

(AmE) solicitor = deur-aan-deurverkoper, collectant, colporteur, fondsenwerver
heeft soms een negatieve bijklank. Het betreft namelijk meestal iemand die mensen aanklampt of ongevraagd opbelt om hen iets te verkopen, af te troggelen, of aan te smeren. Het kan een buurman of familielid zijn, maar het betreft ook cold-callers, door-to-door salespeople, travelling-salesmen, hawkers, peddlers
Voorbeeld (AmE) solicitor:
My biggest problem is to keep hom from picking up the phone. He gets on with these solicitors from like the Police Benevolent Fund and talks for an hour and promises them thousands. (Sctott Turow, Identical, ch. 6) [In de Nederlandse editie vertaald met “zo’n jongen van een calcenter”]
In het Amerikaanse standaard-etiquetteboek van Emily Post is zelfs een waarschuwing opgenomen tegen “solicitors”:
– Outside solicitors – salespeople, people seeking employment, religious groups, charitable and political canvssers, and census takers – generally have legitimate motives, but it’s wise to be cautious. Even if you’ve checked a solicitor’s credentials and are certain that he or she is legitimate, don’t offer referrals or give out any information about your neighbours. (Emily Post’s Etiquette, 17th edition, 2004, pp. 124-5)
– Directing your anger at telephone solicitors is about as constructive as throwing your phone across the room. It’s the organization that hires the solicitor that is to blame, not the individual who’s trying to make a living. Common sense says that taking your frustration out on the solicitor is not going to keep such calls at bay. (…) If a solicitor won’t take no for an answer, be firm: “I’m sorry, but I’m not interested, and I must hang up now.” Then do so. Just don’t slam down the phone. (Emily Post’s Etiquette, 17th edition, 2004, p. 311)
Zie ook onderstaande bordje in San Francisco waarop tegen onbevoegde taxichauffeurs wordt gewaarschuwd.

(BrE) solicitors  

 

16. Rechtsinstanties: rechtbanken/gerechtshoven, etc.

(1) wet: Act (of Parliament) + aanhef/hoofd: heading

 

BrE courts
zie o.a.: wikipedia-link

AmE (federal courts)
zie: www.uscourts.gov

AmE (state courts) zie:www.uscourts.gov
hoogste rechtsinstantie (hof van cassatie), (Ned:) ‘Hoge Raad’ = highest national appeal court, (superior court):

Supreme Court (vanaf 2009),
House of Lords (tot 2009)

Supreme Court = (AmE) the appellate court: slechts bevoegd om te oordelen over het toepassen van de wet, dus zonder opnieuw een inhoudelijke beoordeling Supreme Court

beroepsinstantie, hof van beroep, (Ned:) gerechtshof = court of appeal(s), (superior court)

Soms (AmE) “court of appeal”: “Both forms appear [in AmE, but appeals is more common in AmE, whereas appeal is the only form in BrE. The correct form is the statutorily prescribed or the customary form of a given jurisdiction.” (zie Garner, 3e editie)

Court of Appeal* = (BrE) an appellate court, bevoegd  tot beoordeling op inhoud en op toepassing van de wet

Court of Appeals = Circuit Court (12 in totaal) Court of Appeals
High Court*
Crown Court* (superior court, also for the most serious criminal cases tried by jury)
lagere rechtbank, (Ned:) arrondissementsrechtbank (voorheen met aparte ‘kantonrechtbank’ voor eenvoudige civiele, maar ook strafrechtelijke zaken) County Court (= an inferior court, mainly for civil cases, but also criminal cases) District Court (ongeveer 90, tenminste 1 per staat): zowel voor strafrechtelijke als civiele zaken, met een enkele rechter, óf een rechter + jury = trial court

District Court
also: County Court, Chancery Court, etc., (= trial court); de namen en functies van de lagere rechtbanken verschillen per staat)

magistrates’ court (= inferior court for low-level civil and criminal law cases, a court of first instance)

(BrE) law court / (AmE) courthouse = gerechtsgebouw

*Met ingang van 2009 wordt het (BrE) House of Lords, net als in de VS, aangeduid als Supreme Court.
Vanaf dat jaar worden de Supreme Court (tot 2009: House of Lords), Court of Appeal, High Court, en de Crown Court gezamelijk aangeduid als Senior Courts.

(BrE) county court            (BrE) magistrates court

Voorbeeld (AmE) Chancery Court:
– For some reason, Patton French decided to file a wrongful death suit in Chancery Court, the court of equity, instead of Circuit Court, where most trials were by jury. By statute, the only jury trials in Chancery were for will contests. Ray had sat through several of those miserable affairs while clerking for the Judge. Chancery Court had jurisdiction for two reasons. First, Gibson was dead and his estate was a Chancery matter. Second, he had a child under the age of eighteen. The legal business of minors belonged in Chancery Court. Gibson also had three children who were not minors. The lawsuit could’ve been filed in either Circuit or Chancery, one of a hundred great quirks in Mississippi law. Ray had once asked the Judge to explain this enigma, and as usual the answer was simply, “We have the greatest court system in the country.” Every old chancellor believed this. Giving lawyers the choice of where to sue was not peculiar to any state. Forum shopping was a game played on the national map. But when a lawsuit by a widow living in rural Mississippi against a mammoth Swiss company that created a drug produced in Uruguay was filed in the Chancery Court of Hancock County, a red flag was raised. The federal courts were in place to deal with such far-flung disputes, and Miyer-Brack and its phalanx of lawyers tried gallantly to remove the case. Judge Atlee held firm, as did the federal judge. Local defendants were included, thus removal to federal court could be denied. (John Grisham, The Summons, ch. 28)

Voorbeeld (BrE) Chancery Court:
– And hard by Temple Bar, in Lincoln’s Inn Hall, at the very heart of the fog, sits the Lord High Chancellor in his High Court of Chancery. (Charles Dickens, Bleak House, ch. 1)

Vertaaltips en dilemma’s:
Vanwege de verschillende functies en werkwijzen van de Nederlandse gerechtsinstanties , wordt een vertaling naar het Engels (bijvoorbeeld: higher/lower/inferior court, superior court, senior court, court of higher/lower jurisdiction, court of first instance), vaak gevolgd door de Nederlandse term tussen haakjes (Hoge Raad, gerechtshof, arrondissementsrechtbank). Omgekeerd (in vertalingen vanuit het Engels), geldt dat ook.

Wanneer een vertaling voor een lekenpubliek bedoeld is, zoals bijvoorbeeld in een roman, wordt (AmE) Chancery Court wel eens met ‘arrondissementsrechtbank’ vertaald, maar dat kan vervolgens weer tot verwarring leiden wanneer de taken en bevoegdheden van die Amerikaanse rechtbank worden toegelicht. Ze zijn duidelijk anders dan die van de Nederlandse arrondissementsrechtbank.

Voorbeeld
:
– For some reason, Patton French decided to file a wrongful death suit in Chancery Court, the court of equity, instead of Circuit Court, where most trials were by jury. By statute, the only jury trials in Chancery were for will contests. Ray had sat through several of those miserable affairs while clerking for the Judge. Chancery Court had jurisdiction for two reasons. First, Gibson was dead and his estate was a Chancery matter. Second, he had a child under the age of eighteen. The legal business of minors belonged in Chancery Court. > Om de een of andere reden besloot Patton een procedure wegens door schuld aan te spannen bij de arrondissementsrechtbank en niet bij de rondgaande rechtbank, waarin meestal een jury optrad. Volgens de wet mocht op een arrondissmentsrechtbank alleen een jury worden opgeroepen wanneer er een procedure om een testament werd gevoerd. (…) De arrondissementsrechtbank was om twee redenen bevoegd om deze zaak te behandelen. Ten eerste was Gibson dood en was zijn nalatenschap een zaak voor de arrondissementsrechtbank. Ten tweede had hij een kind dat nog geen achttien was. De juridische aangelegenheden van minderjarigen vielen onder de arrondissementsrechtbank. (…) (John Grisham, The Summons / Het Dossier, vertaald door Hugo en Nienke Kuipers, hfdst. 28)
Voorbeeld (BrE) Chancery Court / (High) Court of Chancery (ook een “equity court“)High Court of Chancery > Hooggerechtshof (Charles Dickens, Bleak House / Het Grauwe Huis, in 1951 vertaald door K. Luberti, hfdst 1)

 

17. rechter: judge / justice / associate justice / chancellor
(BrE) judge = (in Engeland en Noord-Ierland) rechter van een County Court
(AmE) judge = rechter van een lagere rechtbank (trial court) of een hof van beroep (appellate court): maar er zijn een aantal staten, zoals New York en Texas, waar deze rechters de titel van justice hebben (zie Garner’s Dictionary of Legal Usage voor meer informatie m.b.t. uitzonderingen).

(BrE) justice = rechter van het hoogste rechtscollege (House of Lords / Supreme Court), maar ook van een lagere rechtbank (magistrate’s court) = jusitice of the peace
(BrE) lord justice = rechter van hof van beroep (appellate court) (aanspreektitel: Mr/Mrs Justice Smith)
(AmE) Justice (
soms ook: justice, zonder hoofdletter) = rechter van bijv. Supreme Court (ook als aanspreektitel: Justice Harrison)
(AmE) justice of the peace = J.P. =  lekenrechter (zie bijv. Elmore Leonard, The Big Bounce, chapters 5 e& 6)

Vertaaltips en dilemma’s:
Van de negen leden van het Amerikaanse Supreme Court, zowel op federaal niveau als op het niveau van de staten, heeft de voorzitter van dit rechtscollege  de titel van Chief Justice en hebben er acht de titel van Associate Justice. Alle negen leden zijn volwaardige rechters van het Hooggerechtshof, en een Associate Justice is dus niet een ‘adjunct-rechter’ of iets dergelijks.Hetzelfde geldt voor de titels Chancellor / Vice Chancellor met betrekking tot de rechters van de zogeheten Courts of Chancery die in een aantal Amerikaanse staten, zoals New Jersey of Delaware, voorkomen. De Court of Chancery in de staat Delaware is bijvoorbeeld  een vijf-koppig rechtscollege bestaande uit een Chancelor en vier Vice-Chancellors.Zie de problematische vertaling door Ko Kooman  van The Plot Against America, chapter 7):
(…) from the New Jersey judiciary were the vice chancellor of the Court of Chancery and an associate justice from the state’s Supreme Court.  > (…) de vice-kanselier van het hof voor ‘equity’-zaken en een adjunct-rechter van het staats-Hooggerechtshof.

Voorbeelden (AmE) justice = rechter (van het Amerikaanse Hooggerechtshof):
– I’m not certain the Supreme Court is all it’s cracked up to be. I’ve spoken to a few of the justices, and they say it’s pretty tedious work (…). (Nancy Taylor Rosenberg, Burried Evidence, chapter 35)
The American Supreme Court consists of Chief Justice Roberts of the Supreme Court, with 8 Associate Justices (CNN, Dec. 2018)
Judge Brett Kavanaugh is now Justice Brett Kavanaugh (CNN, 2018)

(BrE) magistrate = justice of the peace (IrE: resident magistrate) lagere rechter, meestal een lekenrechter (dus zonder voltooide rechtenopleiding)
(AmE) magistrate = judge

(BrE) Chancellor = Lord High Chancellor of Great Britain: het nominaal hoofd van de rechterlijke macht, tevens Speaker of the House of Lords en Kabinetslid
(AmE) chancellor = rechter van een Court of Chancery

Chancery Court = an equity court, ofwel een rechtbank voor o.a. (1) faillissementszaken zoals in de staat Delaware (chancery court = bankruptcy court), of (2) voor zaken waarbij minderjarigen zijn betrokken en/of die betrekking hebben op conflicten over nalatenschappen, zoals in Mississippi (chancery court = equity court). Courts of equity (Courts of Chancery) behandelen geen claims over schade aan persoon of goed. Een ‘court of equity’ is in die zin niet gelijk aan een ‘court of law’. Equity & law zijn dus verschillende begrippen. Equity courts baseren zich niet primair op de precieze toepassing van wetsartikelen:
– Some common law jurisdictions—such as the U.S. states of Delaware, Mississippi, New Jersey, South Carolina, and Tennessee—preserve the distinctions between law and equity and between courts of law and courts of equity (or, in New Jersey, between the civil and general equity divisions of the New Jersey Superior Court).
– Equity is not an independent body of law; rather it is synonymous with corrective justice and complements the common law to mitigate the inflexibility of its rules.
– the courts address fundamental principles of good faith  generosity, morality, honesty and integrity, whilst also evaluating the relative fairness between the parties. Provided the latitude of the Chancellor’s discretion and scope of equitable remedies, it has allowed the courts to consider the interests of the public at large when providing or refusing relief to the plaintiff.
(wikipedia)

18. jury
(BrE) jury: komt weinig voor in civiele zaken
(AmE) jury: ook gebruikelijk in civiele zaken

(AmE) trial to the bench (= “bench trial” in sommige zuidelijke staten) = nonjury trial

19. attorney/ attorney at law / lawyer / advocate / barrister / solicitor / counsel(lor) (zie ook note 15).
Het informatiekader bij ‘lawyer’ in de OALD (9e editie, 2015) vermeldt:

– In England and Wales, a lawyer who is qualified to speak in the higher courts of law is called a barrister.
– In Scotland, a barrister is called an advocate.
– In NAmE, attorney is a more formal word used for a lawyer and is used especially in job titles: district attorney
Solicitor is the BrE term for a lawyer who gives legal advice and prepares documents, for example when you are buying a house, and sometimes has the right to speak in a court of law.
Counsel is the formal legal word used for a lwyer who is representing someone in court: counsel for the prosecution.
– In NAmE, solicitor is only used in the tiltes of some lawyers who work for the government: Solicitor General.

(BrE) barrister = (AmE) attorney (at law) / trial lawyer / trial attorney =  (Ned.) advocaat, strafpleiter

Opmerkingen:
“In traditional BrE, barristers are typically said to advise solicitors (or clients through solicitors), whereas solicitors instruct barristers.”
(AmE) barrister: hoogdravend taalgebruik als synoniem van ‘lawyer”/ ’trial lawyer’ / ’trial advocate’
From Bryan Garner’s Dictionary of Modern Legal Usage (2de editie): “when used in reference to an American lawyer, the word smacks of highfalutin journalese“. Ook in John Grisham’s The Chamber komt deze term bij wijze van literaire variant een keer voor: “here was a great barrister who for thirty years intimidated judges. (> Daar zat hij dan, de grote strafpleiter”, vertaling van Jan Smit in “Het Vonnis”, hfdst 5, 1994)
From Fowler’s Modern English Usage (2004): “in the US (…) an attorney (in full attorney-at-law) advises clients on business and other matters and may also represent them in court; clients are usually represented in court by a counseler (in full counselor-at-law) or a trial lawyer. Am American District Attorney (or DA) is the prosecuting officer of a district. The Attorney General is the chief legal officer in England, the US, and some other countries.”

(AmE) District Attorney, DA = public prosecutor* = (BrE) Director of Public Prosecutions = officier van justitie (binnen de afzonderlijke staten)
(AmE) US Attorney  = officier van justitie (op federaal niveau)
(AmE) U.S. Attorney’s Office = (BrE) Crown Prosecution Service = (IntE) Public Prosecution Office = (Ned.) Openbaar Minsiterie, OM, parket

Voorbeelden van (AmE) U.S. Attorney’s Office komen o.a. voor in The Rainmaker van John Grisham

Voorbeelden van (BrE) Crown Prosecution Service komen veel voor in de romans van Frances Fyfield, zoals Deep Sleep, als de werkplek van hoofdpersonage Helen West
(ze is een solicitor)
Vergelijk:
(BrE) Attorney General = aanklager namens de staat, juridisch regeringsadviseur, tevens parlementslid
(AmE) Attorney General = minister van justitie (op zowel federaal niveau als op het niveau van de afzonderlijke staten)

(BrE/ScotE) advocate = advocaat (een barrister of heel soms een solicitor die in de rechtbank mag optreden: in de Londense Old Bailey worden bijv. de termen lady advocate, gentleman advocate, criminal advocate, ect. gebruikt.)
(AmE) advocate = legal practitioner = (Ned.) advocaat
(AmE) trial advocate = courtroom advocate= trial lawyer (zie ook de website van de Amerikaanse National Board of Trail Advocacy, NBTA)

Deze betekenis wordt niet vermeld in de OALD (9e editie, 2015)

Voorbeelden (AmE) advocate / trial advocate / courtroom advocate / appellate advocate:
“Nadine Karros had used her looks like a weapon as she had risen to the top of the elite courtroom advocates in the Chicago area.”
(John Grisham, The Litigators,chapter 41)
“Donovan was described as a devoted advocate for the rights of coal miners and landowners.” (John Grisham, Gray Mountain, ch. 23)
– a trial advocate (John Grisham, The Chamber)
the Missisippi Trial Advocates (John Grisham, The Appeal)
a courtroom advocate (John Grisham, The Rainmaker)
George views Molto as a better appellate advocate than many of his deputies.”(Scott Turow, Limitations, chapter 4)
She was not merely an advocate or a mouthpiece but a palpable magician.”(Scott Turow, Pleading Guilty, chapter 23)
Sherm Crowthers had been one of the best defense lawyers in this city, (…) a ferocious, angry advocate.“(Scott Turow, Personal Injuries, chapter 6)
“He showed me that no matter what the crime or the client, an advocate could remain an emblem of dignity.” (Scott Turow, Personal Injuries, chapter 43)
“But at this point, he called on his talent for sincerity, since he was his finest self, an advocate not speaking on his own behalf. (Scott Turow, Burden of Proof, chapter 50)

– the acting PA (…) is a skillful appellate advocate. (Scott Turow, Innocent, ch. 1)
This is the advocate as an artist. (Scott Turow, Innocent, ch. 18)
As a criminal defense lawyer, Nick was infamous, the kind of advocate who took no prisoners in a courtroom. (Steve Martini, The Arraignment, chapter 4)

Voorbeelden (AmE) advocacy:
Their brand of aggressive advocacy often went even further, into the realm of unethical conduct, perhaps even criminal behavior. (John Grisham, Gray Mountain, ch. 19)

Both parties have had the advantage of top-rate advocacy. (Scott Turow, Personal Injuries, chapter 10)
[H]is skills of advocacy, honed during more than a decade of active trial work, were to no avail when matched against the dogged persistance of his mother. (Steve Martini, The Simeon Chamber, chapter 1)

Voorbeelden (AmE) to advocate:
– I have the right to speak, to advocate for my client. (John Grisham, Sycamore Row, ch. 10)
– But how can you advocate for something as shoddy as this? (John Grisham, Sycamore Row, ch. 18)

Voorbeelden (AmE) trial lawyer:
– in Scott Turow, The Laws of Our Fathers

Voorbeelden (AmE) barrister:
– here was a great barrister who for thirty years intimidated judges (John Grisham, The Chamber)

(BrE) counsel /counsellor = (BrE) barrister = (Ned) raadsman
(AmE) counsel / counsellor = lawyer, attorney(-at-law) (of all branches of the profession) = (Ned.) raadsman
N.B.
(AmE) solicitor heeft in het dagelijks spraakgebruik de betekenis van ‘colporteur’

(BrE) solicitors and advocates (AmE) National Board of Trial Advocacy

 

20. claimant/plaintiff/complainant/defendant/respondent/appellee
eiser(es), rekwirant (in civiel recht) = (BrE) claimant* = (AmE ook:) plaintiff, (complainant)
eiser(es) in echtscheidingsprocedure = petitioner
beklaagde, gedaagde, aangeklaagde, ‘de verdediging’ (algemeen , in civiele of strafrechtelijke zaak) = defendant
gedaagde, verweerder, geappelleerde, gerequireerde (in appèl of cassatie) = (BrE/AmE) respondent* = (AmE ook:) appellee
eiser(es) x verweerder (verweerster) in erfrechtkwesties (in a probate dispute) / vermogenskwestie (equity)  = proponent x contestant (John Grisham, Sycamore Row)
plaintiff x defendant (John Grisham, The Pelican Brief / The Rainmaker)

21. structuur van wetten
(2) delen: part (with number + title)
(3) artikelen: (BrE) sections; (AmE: federal + most states + EU law:) articles
(4) paragrafen: subsections / paragraphs
(5) bijlages: schedules (at the end)

22. courante Amerikaanse termen – verouderde Britse termen
Een opvallend verschil tussen een aantal Amerikaanse en Britse (EngE, etc.) juridische termen is dat woorden die in het BrE inmiddels verouderd zijn of in onbruik raken (obsolete, obscolescent), in het Amerikaans gewoon tot het standaardvocabulaire blijven behoren. Een voorbeeld is de toevoeging Esq. (afkorting van Esquire) achter de naam van een (mannelijke of vrouwelijke!) advocaat in de VS (an attorney/lawyer who has been admitted to the bar). Een ander voorbeeld is het gebruik van de termenfelony (misdrijf) en misdemeanour (overtreding) in het Amerikaanse strafrecht: het is een gebruik dat in het Engelse strafrecht niet meer bestaat (zie note 5).
Meer voorbeelden:

BrE AmE  
claimant (formerly: plaintiff) plaintiff (also: claimant, sometimes: complainant) eiser, rekwirant (in civiele zaken)
disclosure (formerly: discovery) discovery (openbaarmaking van processtukken)
(witness) summons* (formerly: subpoena) subpoena (getuige)dagvaarding
interim injunction (formerly: interlocutory injunction) interlocutory injunction voorziening in kort geding
(formerly: hale sb. into court) hale sb. into court (iemand) voor de rechter slepen

Voorbeeld (AmE) subpoena
– You’ve been served (…) with a subpoena to appear in court (…).  It’s a summons to appear. (Steve Martini, The Attorney, chapter 19)
– (…) issue a subpoena for Mark Sway to appear before the grand jury (John Grisham, The Client)
subpoenas for the kid and his lawyer (John Grisham, The Client)

Voorbeeld (AmE / IntE) (court) summons:
a court summons is served on the child’s mother (John Grisham, The Client)
You wouldn’t testify if you were subpoenaed. (…) As it is now, she is likely to draw a summons to appear. (Steve Martini, The Atorney)

23. wettig en overtuigend bewijs
in civiel recht: (BrE) (on the) balance of probabilities = (AmE) (on the) preponderance of evidence
Vergelijk: (AmE) clear and convincing evidence, (AmE) proof beyond reasonable doubt (in stafrecht)
Een veroordeling op basis van de civielrechterlijke eis van preponderance of evidence is eenvoudiger dan op basis van de strafrechterlijke eis van clear and convincing evidence.

24. contributory negligence (= medeschuld, gedeelde/gedeeltelijke nalatigheid)
BrE: in Britse rechtzaken leidt dit tot een gedeeltelijke/proportionele veroordeling en straf (= AmE comparative negligence).
AmE: in Amerikaanse rechtzaken leidt dit tot vernietiging van de zaak, en een totale afwijzing van de claim.

25. interim injunction / interlocutory injunction / (immediate) injunctive relief
(BrE) interim injunction (formerly: interlocutory injunction) = (AmE) interlocutory injunction = voorziening in kort geding
Vergelijk: (AmE) interlocutory relief (= BrE: interlocutory injunction?) = (Ned) tussenvonnis, voorarrest vonnis
Vergelijk ook: freezing injunction / attachment / garnishment

Voorbeeld (AmE) immediate injunctive relief: (John Grisham, The Rainmaker)

26. failliet/faillissement/bankroet/ surseance (van betaling)
bankrupt/bankruptcy = (BrE) m.b.t. bedrijven, (AmE) m.b.t. personen of bedrijven
insolvent/insolvency = (BrE ) m.b.t. personen, (AmE) m.b.t. personen of bedrijven
(AmE) file Chapter 7 = het faillissement voor een bedrijf aanvragen
surseance van betaling (aanvragen) = (BrE) go into administration = (AmE) file for (protection under) Chapter 11
Een bedrijf dat surseance van betaling heeft kan niet tegelijkertijd failliet worden verklaard (het kan wel in een faillisssement overgaan).
De juridische bescherming van bedrijven die in financiële problemen zijn geraakt (faillissement, curatele, surseance) is niet in alle Engelstalige landen gelijk. In de V.S. is e.e.a. geregeld in de Federal Bankruptcy Code, waarvan (AmE) Chapter 7 (rechtstreeks faillissement), (AmE) Chapter 11 (surseance van betaling), en Chapter 13(schuldsaneringsplan over een periode van 3-5 jaar) de belangrijkste zijn. Om voor deze bescherming in aanmerking te komen (tegen de aanspraken van de schuldeisers) moet er een uitspraak worden gevraagd van een (AmE) bankruptcy court.
De curator die i.g.v. van een surseance wordt aangesteld) = (BrE) administrator / administrative receiver / (algemeen:) receiver
De curator die een faillisement uitvoert = trustee
Vergelijk:
(AmE, juridisch) administrator = executeur testamentair
(AmE, juridisch )
administration  = “management of a decedent’s estate by an executor or administrator, or of a trust estate by a trustee (zie: Webster)
Vergelijk ook de termen “receivership“(= curatele) en “administrative receivership” (= curatele).

27. collectieve rechtszaak, groepsgeding, principeproces
(BrE) group litigation (order) / (BrE) group action: rechtzaak volgens het ‘opt-in’ principe, d.w.z. de uitspraak is alleen bindend voor hen die zich hebben aangemeld.
(AmE) class action = (AmE) representative action (een soort ‘mass tort action’) : rechtszaak volgens het ‘opt-out’ principe, d.w.z. de uitspraak geldt voor iedereen tenzij men zich uitdrukkelijk heeft afgemeld, bijv. in een zaak tegen een sigarettenfabrikant.

Voorbeelden:
– zie o.a. John Grisham, The Litigators, hoofdstuk 3, en The King of Torts, waarin “class action“, “mass tort litigation”, en  “mass tort case” als synoniemen worden gebruikt.
[H]e took his first revenge in the form of a million-dollar class action judgment against four large contractors (…). (Steve Martini, The Simeon Chamber, chapter 21)

28. deposition
(BrE) schriftelijke getuigenverklaring in aanwezigheid van (onderzoeks)rechter (= examiner) en advocaat
(AmE) schriftelijke getuigenverklaring, niet persé in aanwezigheid van een (onderzoeks)rechter

29. alimentatie
(AmE) alimony and child support = (BrE) maintenance (costs) = (Ned.  alimentatie
(AmE) alimony (pending suit) = maintenance pending suit
(AmE) palimony = alimentatie voor partner zonder dat er een huwelijk was
(AmE) child support = child maintenance = kinderalimentatie

Voorbeelden (BrE) maintenance = alimentatie:
– She had (…) bled William dry in maintenance costs (…) to sustain (…) a style of life and a wardrobe that meant absolutely nothing to him. (Frances Fyfield, Staring at the Light, chapter 8)
– She was receiving maintenance without gratitude. (Frances Fyfield, Staring at the Light, chapter 13)

Voorbeeld (AmE) alimony and child support = alimentatie:
…there’s alimony and child support. (Elmore Leonard, The Switch, chapter 22)
Child support and alimony. (Steve Martini, The Judge, chapter 1)
And I just don’t know if I could get enough alimony and child supprt if I bring suit. (John D. MacDonald, The Girl in the Plain Brown Wrapper, chapter 11)

30. Juridische termen (BrE, AmE, CanE, AusE, NzlE, ScotE, NirE, IrE)
Vanwege de verschillen in rechtssytemen, niet alleen tussen de VS en Groot Brittannië, maar ook tussen de Amerikaanse staten onderling, en tussen de juridisch autonome gebiedsdelen van het Verenigd Koninkrijk (vooral Engeland en Schotland), is het zo nu en dan belangrijk die verschillen expliciet aan te geven. In het Verenigd Koninkrijk kan een juridisch woord of begrip dus bijvoorbeeld specifiek Engels (EngE, hieronder valt ook het rechtssysteem van Wales), Schots (ScotE), of Noord-Iers (NirE) zijn. Wat betreft de VS is een voetnoot kan er een toelichting nodig zijn, eventueel als voetnoot. Ook zijn er specifieke Canadese (CanE), Australische (AusE), Nieuw-Zeelandse, of Ierse (IrE) verschillen.
Typisch Britse termen: barrister, solicitor, etc.
Typisch Amerikaanse termen: lawmakers (= Members of Congress), plea bargaining (het schikken van een rechtzaak vóórdat de rechter de zaak inhoudelijk onderzoekt), forum shopping (= het kiezen van de rechtsinstantie (federal/state) die men het gunstigst acht voor de rechtzaak), punitive damages (= exemplary damages, hele hoge schadevergoeding als straf), grand jury, etc.

31. vs. / v.
Volgens Garner’s Dictionary of Legal Usage (3e ed., 2011): zijn zowel “vs” als “v” gangbare afkortingen van “versus’ in het AmE, maar is “vs” gebruikelijker in een niet-juridische context.
(BrE) versus = v               Uitspraak in juridisch verband*: [and]
(AmE) versus = v. / vs.   Uitspraak: [versus] of [against]
*Voorbeelden:
(1) In een aflevering van het BBC programma QI vertelde presentator Stepehn Fry: “There was a case called Jennens v [= vie] Jennens, or as a lawyer would say Jennens and Jennens”. (Het betrof de in 1795 begonnen rechtzaak die Charles Dickens inspireerde tot het schrijven van de roman Bleak House en omdoopte tot Jarndyce v Jarndyce”.
(2) In de verfilmde versie van A Certain Justice van P.D. James wordt “v” overigens uitgesproken als [versus]. Dit betreft de episode uit hoofdstuk 32 waarin Mrs. Janet Carpenter dood wordt aangetroffen met de letters “R v Beale” (in de film-versie “R v B”) op haar arm geschreven, uitgesproken als [Regina versus Beale].

In niet-juridische contexten wordt (BrE) v uitgesproken als [vie] of [versus] . Bijvoorbeeld in sportwedstrijden zoals de 6-Nations rugby tournament: “Wales v Italy” = “Wales [vie] Italy”.
In het sportprogarmma Match of the Day (BBC) lijkt de uitspraak [vie] de overhand te hebben, maar [versus] komt ook voor, bijvoorbeeld door presentator/ex-voetballer Gary Lineker tijdens de World Cup 2014: “England v Uruguay” [= versus].

Doe v. Bolton / Roe v. Wade
In Amerikaanse rechtzaken die namens een anonieme cliënt gevoerd worden, wordt zowel het pseudoniem John/Jane Doe, als John/Jane
Roe
wel gebruikt. Voorbeeld: een belangrijke federale zaak waarbij het recht op abortus werd toegestaan wordt vaak Roe v. Wade genoemd. Een andere abortuszaak heet Doe v. Bolton.
Zie wikipedia (onder Roe v. Wade):
“The Court held that a woman may abort her pregnancy for any reason, up until the “point at which the fetus becomes ‘viable.'” The Court defined viability as the potential “to live outside the mother’s womb, albeit with artificial aid,” adding that viability “is usually placed at about seven months (28 weeks) but may occur earlier, even at 24 weeks.” The Court said that, after viability, abortion must be available when needed to protect a woman’s health, as defined in the companion case of Doe v. Bolton.

Voorbeeld (BrE) v [uitspraak: “and”]:
“Venetia Aldridge stood up to cross-examine the chief witness in the case of Regina v Ashe (…).”
(P.D. James, A Certain Justice, chapter 1)
“[W]hen I’m (…) discussing points of law in manslaughter, I do rather expect a pupil to see the relevance of Dawson and Andrews.”
(P.D. James, A Certain Justice, chapter 6)

32. gevangenis / (AmE) jail / (AmE) prison + slang-words
(BrE) gaol/jail geldt  als synoniem van (BrE) prison. De voorkeurspelling is ‘jail’. De spelling  ‘gaol’ beperkt zich voornamelijk tot juridische geschriften en wetboeken.

(AmE) jail: bijvoorbeeld ‘city jail’, ‘regional jail’, county jail’ (doorgaans voor gevangenen die nog niet veroordeeld zijn, maar ook voor veroordeelden van minder ernstige misdaden); ook: huis van bewaring (jail  = a ‘presentence facility’
(AmE) prison: bijvoorbeeld ‘state prison’ (meestal voor zwaardere vergrijpen) = state penitentiary

De Amerikaanse termen jail, prison en lockup zijn geen synoniemen.
(AmE) jail betreft een detentie-inrichting voor (1) gearresteerden die in afwachting zijn van hun berechting (a presentence facility), en (2) voor hen die wegens een minder ernstig feit (misdemeanor) zijn veroordeeld, c.q. kortgestraften (meestal tot maximaal 2 jaar cel). Afhankelijk van de context moet (AmE) ‘jail’ dus vertaald worden als
(1) ‘huis van bewaring’
(2) ‘gevangenis’ (voor kortgestraften) (AmE) prison  (ook: penitentiary / pen) is een ‘gevangenis’ voor hen die tot een langere gevangenisstraf (meestal vanaf 2 jaar) zijn veroordeeld wegens een zwaarder vergrijp ( ‘felony’).

(AmE) lockup = arrestantencel, politiecel. Het betreft een cel (holding cell) die kan worden gebruikt omdat er tijdelijk geen mogelijkheid is om een arrestant naar een ‘jail’ over te brengen.

Voorbeelden (AmE) jail x prison:
– Een korte dialoog in de film Double Jeopardy met het hoofdpersonage dat een lange (onterechte) celstraf achter de rug heeft:

– “Have you been in jail?”
– “Actually, prison. Jail is a different thing.”
“I must be housed in a segregated cell at the jail,” she said (…). “I have not been convicted of a crime, and yet I am suffering a more stringent and restrictive form of imprisonment than the majority of the inmates serving time at a prison facility, let alone a presentence facility.” (Nancy Taylor Rosenberg, Trial by Fire, ch. 6)
The cops arrested him for single possession, but he had enough coke on him to classify it as possession for sale. Your brother’s facing a prison sentence, not a jail sentence.” (Nancy Taylor Rosenberg, Trial by Fire, ch. 9)
Because of his DWI, they’d send him to jail this time. Since the boy had been injured and he’d fled the scene of the accident, he could easily be facing prison in lieu of a jail sentence.  (Nancy Taylor Rosenberg, Buried Evidence, chapter 5)
Stealing a bottle of milk would be classified as a misdemeanor theft, and people don’t go to prison for theft. They can go to jail, but they can’t be sentenced to prison. (Nancy Taylor Rosenberg, Buried Evidence, chapter 21)
In jail he could survive, but not in prison. He knew what would happen to him there. (Nancy Taylor Rosenberg, Mitigating Circumstances, chapter 2)
[I]t was a jail facility (..). [I]t was a presentence facility, not a prison. (…) Only lightweight offenders served time here for things like petty theft, parole violations, drunk driving.(Nancy Taylor Rosenberg, Mitigating Circumstances, chapter 4)
“The cops arrested him for single possession, but he had enough coke on him to classify it as possession for sale. Your brother’s facing a prison sentence, not a jail sentence.” (Nancy Taylor Rosenberg, Trial by Fire, chapter  9)
– She couldn’t concentrate on het work, not while her future was leaning toward a jail cell. They had charged her with three separate counts of homicide, along with an additional count of arson. If she rolled the dice, she could spend the remainder of her life in prison. (Nancy Taylor Rosenberg, Trial by Fire, chapter 13)
– This is not jail, but state prison. (…) [S]he could serve her time in a state facility rather than a federal penitentiary (…) (Steve Martini, The Attorney, chapter 1)
Chambers spent nine months in the county jail, courtesy of an indulgent Judge at sentencing. Though his crime was a felony, the court took note of the fact that he was a lawyer, one of the fold, with no prior history of wrongdoing. (…) A non-lawyer for the same offense would have done hard time, I think.   (Steve Martini, Prime Witness, chapter 2)
How many of you have ever done time? I don’t mean a night in jail on a DUI, I’m talking about serious prison time (Elmore Leonard, Pagan Babies, chapter 28)
Me and Dickie were in the Wayne County jail (…). That place is so bad you can’t fuckin wait to get sent to prison, I’m telling you, man, almost six months they’re trying to decide should it go state or federal. (Elmore Leonard, Pagan Babies, chapter 13)
Robert said, “(…) I can’t believe he’s never done time.” (…) “Jail, no prison. > Hechtenis, geen gevangenisstraf. (Elmore Leonard, Tishomingo Blues, chapter 9)
– Clement’s been to prison once,”Sandy said. He’s been to jail plenty of times, but he’s only spent like a year in a regular prison. (Elmore Leonard, City Primeval, chapter 26)

In The New Partridge Dictionary of Slang komt het verschil ook tot uiting, in bijv. de definitie van ‘bounce’  = ‘a jail or prison sentence’.

Parallel aan dit betekenisverschil tussen ‘prison’ en ‘jail’ worden ook de termen ‘do state time’ / ‘do county time’  / ‘DOC time’ (DOC = Department of Corrections) gebruikt:
– I’d say if you’re tried and found guilty you won’t get more than a year and a day. That’s state time, prison. (…) But they won’t want to take you to trial. They’ll offer you simple possession [ of illegal drugs], a few months county time (…). (Elmore Leonard, Rum Punch, chapter 8)
– a year and a day of DOC time (Elmore Leonard, Maximum Bob)

(BrE) slang: the nick  (Frances Fyfield)
(AmE) slang: in the slam, the slammer, the pen (John Grisham), the joint, in stir, the bucket, the can, lockup
Zie ook: note 55

Voorbeelden American slang:
– You’re gonna be spending the night in the bucket. (Steve Martini, The Jury, chapter 12)
– It’s tough to get a grant when you’re in the joint. (Steve Martini, The Jury, chapter 13)
Get me out of the way and back to sending some poor asshole to the joint(Elmore Leonard, Pagan Babies, chapter 13)

– Baby, you just messed up in the head from being in stir. I seen it do that to people. (Elmore Leonard, Rum Punch, chapter 18)
Busting out of stir can fuck up your nerves. (Elmore Leonard, Out of Sight, chapter 7)
a half dozen times in a county lockups (Elmore Leonard, Out of Sight, chapter 1)
There was somebody in the federal lockup. (Steve Martini, The Attorney, chapter 22)
We are in the lockup of the county jail. (Steve Martini, The Judge, chapter 24)
Winston asked Louis had he ever boxed in the slam. (Elmore Leonard, Rum Punch, chapter 5)
There’re some scary fucking slams you can get sent to (…). (Elmore Leonard, Out of Sight, chapter 6)
– I’ll see to it that our ass is put in the federal slammer so fast you won’t believe it.  (Steve Martini, Prime Witness, chapter 34)
It seems the old man’s money has been able to keep him out of the slammer thus far. (Steve Martini, The Attorney, chapter 25)
– He’s afraid he may (…) get himself thrown in the can for contempt. (Steve Martini, The Jury, chapter 18)
He’s been in the can for the last twenty-seven years. (Elmore Leonard, Bandits, chapter 7)

Vertaaltips en dilemma’s:

 

33. Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)
(BrE) CRB = Criminal Record Bureau
CRB-check = criminal record check
(AusE) Police Clearance Certificate (zie wikipedia link)
In de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland heet het document dat ervoor in de plaats komt doorgaans een police certificate.

34. schriftelijke verklaringen en formaliteiten (t.b.v. emigratie, naturalisatie, buitenlands huwelijk, studie, werk)

beëdiging en certificering van documenten
  Engels Nederlands
certified copy(certification) Making “an exact, complete and unaltered copy of a document or record, signed and certified as a true copy by the public official who has custody of the original document”

Voor Nederlandse doeleinden is een “certified copy”praktisch synoniem met een “attested copy”, of een “notarized copy” = gewaarmerkt als kopie conform.
“The term ‘certified copy’ sometimes is used interchangeably with ‘attested copy’, even though these are two different things” (www.asnnotary.org)

attestation / attested copy “A notary may make an attested photocopy, but not a certified copy “ Bijvoorbeeld van een notariële akte.
notarization / notarized copy (BrE ook: notarial validation) Op officiële Canadese justitiële websites wordt voor de notarization van documenten wel verwezen naar een “commissioner of oaths, “notary public”, of “Justice of the Peace”. Daarbij wordt opgemerkt dat die functie buiten Canada ook door vergelijkbare personen mag worden vervuld, zoals “a judge”, “a magistrate”, a “notary public”, “an officer of a court of justice”, of “a commissioner authorized to administer oaths in the country in which he is living”.  Zie bijv. de officiële immigratiewebsite (link), of de site van het Canadese Ministerie van Justitie (link).

In Nederland wordt het als echt waarmerken van een document evneeens door een notaris gedaan.
Behalve als het een uittreksel van de burgelijk stand betreft (die kan op het gementehuis worden afgehaald. Idem m.b.t. uittreksels van de Kamer van Koophandel, het Kadaster, etc. Deze instanties beschikken over “recordable copies”waarvoor geen “notarization” nodig is. Gewaarmerkte kopieën van schooldiploma’s mogen door DUO (Dienst uitvoering Onderwijs te groninegn) worden afgegeven.

authentication (AmE) “a process by which the Secretary of State certifies or verifies the status of a notary public. An “Apostille” or a Certificate of Notarial Authority is attached to the notarized document.”

In de VS is “authentication” van toepassing op documenten die door een “notary public” zijn gewaarmerkt en die voor buitenlands gebruik zijn bedoeld. In de VS is de functie van “notary public” een lichte functie waarvoor geen rechtenopleiding is vereist en die voor een beperkte termijn wordt vervuld, waarna het opnieuw door de Secretary of State kan worden verlengd (mits er geen onregelmatigheden zijn gemeld  bij de Secretary of State).

Het Amerikaanse verplichting om een “authorization” van “notarized document” te verkrijgen is daarom een waarborg die minder van toepassing op een document dat door een Nederlandse notaris (die aan strengere eisen moet voldoen) is gewaarmerkt.

Ïn de meeste Amerikaanse staten vervult de Secretary of State (ook wel: State Secretary genoemd) de functie van Minister van Binnenlandse Zaken. Enkele andere staten hebben een Lieutenant Goverbnor of een Secrtary of the Commonwealth. Hij/zij is verantwoordelijk voor, onder andere, de aanstelling van notaries public, burgerzaken, de organisatie van verkiezingen, etc.  (Zie voetnoot.)

In Nederland wordt een “authorization” voor een beëdigde vertaler, kan deze worden verkregen in de vorm van een legalisatie- of apostillestempel bij de arrondissementsrechtbank waar de beëdigd vertaler geregistreerd staat.

Voor overige doeleinden kan een “authorization” (in de vorm van een apostille of legalisatie) in Nederland ook worden afgegeven door het Ministerie van Buitenalndse Zaken.

legalization Deze term wordt in Engelstalige landen minder vaak gebruikt dan “authorization”  
true copy “a copy, while not necessarily exact, is sufficiently close to the original that anyone can understand it” (Black’s Dictionary of Law)  
conformed copy “an exact copy of a document bearing written explanations of things that were not or could not be copied, such as a note on the document indicating that it was signed by a person whose signature appears on the original” (Black’s Dictionary of Law)  
examined copy “a copy (usually of a record, public book, or register) that has been compared with the original or with an official record of an original” (Black’s Dictionary of Law)  
internationale diplomawaardering
transcript
(www.fulbright.co.uk)
Een in de VS en Canada gebruikelijk, gewaarmerkt overzicht van de gevolgde opleiding en resultaten. In geval van een universitaire opleiding bevat het de datum waarop de student is afgestudeerd (datum van uitreiking van de bul), het zogeheten Grade Point Average (GPA) van de student, en de gevolgde vakken, de bijbehorende studiepunten, en de respectievelijke eindresultaten.

In het Verenigd Koninkrijk heeft “transcript” een andere betekenis (= “transcriptie”), is de term “study file” min of meer synoniem.

Het Nederlandse “leerdossier” (study file) is enigszins vergelijkbaar. Een student met Nederlandse diploma’s kan volstaan met het overleggen van gewaarmerkte kopieën van de diploma’s met bijbehorende cijferlijsten plus de door de onderwijsinstelling afgegeven syllabus (ook wel “studiegids” of “studiewijzer”), d.w.z. een officiële beschrijving van de gevolgde vakken per leerjaar met het bijbehorende aantal studiepunten (studielast).
diploma In de Australische immigratiewetgeving levert een “trade qualification or diploma” minder punten op dan een “degree” (40 punten). Dit betreft doorgaans een middelbare-school en/of beroepsopleiding
degree certificate In de Australische immigratiewetgeving levert een “Bachelor degree” 50 punten op en een higher degree (Master’s of PhD) 60 punten Betreft een universitaire opleidingtegenwoordig ook van HBO (Bachelor degree)
huwelijks-, partnerschaps- en samenlevingsverbindtenissen
conjugal relationship “a committed and mutually interdependent relationship of some permanence where a couple has combined their affairs to the extent possible (marriage-like)”. vergelijkbaar met het Nederlandse ‘samenwonen” (de term “cohabitation” kan ook op twee broers, een moeder en zoon, etc. slaan)
conjugal partnership
(= conjugal partner relationship)
duurzame intieme (affectieve /liefdes) relatie tussen twee personen zónder samenwoning. wanneer er minstens een jaar sprake is van een “affectieve relatie” maar, door omstandigheden (bijv. door verblijf in het buitenland) niet op basis van permanente samenwoning
common-law partnership
(= common-law relationship)
“cohabitation in a conjugal partnership for a period of at least one year” of two persons of the opposite sex, or same sex.
(zie: de instructies van de Canadese Ambassade)
samenlevingsrelatie van minimaal 1 jaar
common-law marriage (in the U.S.) a common-law marriage may be called “marriage by habit and repute (cohabitation).” A de facto common-law marriage without a license or ceremony is legally binding in some jurisdictions but has no legal consequence in others (zie wikipedia).
“an agreement between a man an a woman to enter into marriage without a civil or religious ceremony, which may not be recognized as a marriage for immigration purposes”
(zie U.S. Immigration Handbook)
Dit wordt slechts in een beperkt aantal staten in de VS als een huwelijk erkend. In Nederland wordt dit als “samanwonen” gezien, en niet als een huwelijk.
de facto marriage /
de facto husband and wife (Australië)
een in Australië erkende duurzame samenlevingvorm (van enkele jaren), en/of waaruit een kind is geboren. Aan dergelijke relaties worden, in geval van scheiding of overlijden van één der partners, dezelfde wettelijke rechten toegekend die ook aan een formeel huwelijk toekomen (verdeling van goederen, alimentatie, omgangsregeling met kind, etc.)

Parallel hieraan, wordt het begrip “spouse” in AustralIë voor belastingsdoeleinden ook van toepassing verklaard op duurzaam samenwonende partners (zonder formeel huwelijk)
(zie Americans’ Survival Guide to Australia, Rusty Geller, 2007)

In de Australische immigratiewetgeving komt voor gezinshereniging in aanmerking “a spouse or a partner who is in a “de facto relationship” with a New Zealand citizen or resident that has lasted for at least 2 years

In Nederland staat dit gelijk aan een samenlevingsrelatie en wordt het niet als een huwelijk erkend.
(AmE/CanE/AusE) civil union / (BrE) civil partnership / registered partnership “a legally recognize form of partnership similar to marriage, established in law by sevarla countries in order to provide couples (same-sex couples or opposite-sex couples) rights, benefits and responsibilities similar (or in some countreis identical) to civil marriage couples” geregistreerd partnerschap = een door de wet bekrachtigd
civil marriage, spouse burgerlijk huwelijk; de term ‘spouse’ is doorgaans voorbehouden aan voor de wet gehuwde personen (echtgeno(o)t(e)/echtgeno(o)t(e) in een toenemend aantal landen/staten ook toegankelijk voor homoparen (sinds februari 2013 ook in het Verenigd Koninkrijk).
solemnization kerkelijke inzegening van het huwelijk (kerkelijk huwelijk)  
“two trustworthy persons” (IJsland) “persons over 18 years old who are able to confirm that there is no legal reason why the couple should not be married”
(to be filled in on an Icelandic Marriage Notification)
 
verklaring omtrent het gedrag
criminal record check (BrE) CRB = Criminal Record Bureau
CRB-check = criminal record check
Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)
police certificate (AusE) Police Clearance Certificate (zie wikipedia link) In de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland heet een VOG doorgaans een police certificate.
 
sources & further reading material
(1) www.asnnotary.org/index.php? (American Society of Notaries)
(2) http://sos.mt.gov/notary/Glossary/index.asp (Montana Secretary of State)
(3) www.flgov.com/wp-content/uploads/notary/notary-glossary.pdf (State of Florida)
(4) www.notaries.bc.ca (The Society of Notaries Public of British Columbia)
(5) www.the notariessociety.org.uk (The Notaries Society)
(6) www.scrivener-notaries.org.uk

Voetnoot:
In de VS zijn de meeste bevoegdheden gedelegeerd naar het niveau van de afzonderlijke staten, waar de functie van ‘minister van Binnenlandse Zaken’ wordt bekleed door de Secretary of State (in sommige staten: Lieutenant Governor, zie note 3 hieronder). (Vergelijk de manier waarop in Canada de functie van de Minister van Onderwijs is gedecentraliseerd naar het niveau van de Provinces.)
De (AmE)  Secretary of State die de leiding heeft over het Department of State (in een aantal staten aangeduid met Office of the Secretary of State) dat verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld het houden van verkiezingen, en waar zowel burgers als bedrijven informatie kunnen registreren of inwinnen (o.a. legalisaties, apostillestempels, registratie van namen). De functie combineert taken die in Nederland bij bijvoorbeeld het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Burgerlijke Stand en de Kamers van Koophandel zijn ondergebracht.
Voorbeeld:
“The companies created, like Standard Railing, were registered with the Secretary of State. (Scott Turow, Personal Injuries, chapter 22)
In het Engels-Nederlands woordenboek van Van Dale wordt de functie van Secretary of State onder meer vertaald met “referendaris, administrateur”. Dit geeft het belang en omvang van deze overheidsinstantie niet goed weer. Voor meer informatie over de functie van de Secretary of State in de verschillende Amerikaanse staten, zie de website van de National Association of Secretaries of State (NASS): link.
Een klein aantal staten (Alaska, Utah, Hawaii, en ook Dependencies zoals Guam, de Virgin Islands en Puerto Rico) heeft een Lieutenant Governor of, in het geval van Puerto Rico, een Secretario de Estado.
E
n in drie staten is het de Secretary of the Commonwealth (Virginia, Massachussets, en Pennsylvania).
Op federaal niveau is de Amerikaanse Secretary of State de Minister van Buitenlandse Zaken. Deze wordt ook wel State Secretary genoemd.

35. calendar / docket / cause-list
(BrE) cause-list = (AmE) docket, calendar = (Ned.) rol
(BrE) docket = register van vonnissen (register of judgments issued by the court)
(AmE) docket = (court) calendar = rol (schedule of court cases pending)

Vergelijk: (AmE) docket book
Voorbeeld: “the judge, marking in her docket book” (Scott Turow, The Burden of Proof, chapter 37)

(BrE) calendar = rol (van strafzaken)
(AmE) calendar = rol (van zowel civiele als strafrechtelijke zaken)
Zie ook: Horwill’s Dictionary of Modern American Usage & Garner’s Dictionary of Legal Usage

Voorbeelden (AmE)  docket / calendar:
Nobody [= no judge] ’s gonna be happy to see it turn up on their calendar.”(Scott Turow, The Laws of Our Fathers, p. 32)
He was gaining strength and endurance and there was evidence of this in the flow of his docket. (John Grisham, Sycamore Row, ch. 12)
He (…) was still trying to manage his docket of pending cases. (Scott Turow, Innocent, ch. 33)
– I have a crowded docket today. He says that with the crowded court calendar this is not something he wants to see tried in his court. (Steve Martini, Compelling Evidence, chapter 5)
The score card showed how many cases the judge (…) had on his docket (…). (Tom Wolfe, Bonfire of the Vanities, chaper 5)

36. Bill of Rights
(BrE) Bill of Rights = English statute of 1689 (wetsbepalingen waarin de grondrechten van Britse onderdanenen werden vastgelegd)
(AmE) Bill of Rights = first 9 or 10 Amendments to the US Constitution from 1791 “to prevent the Federal Government from encroaching upon the liberties of the people” (zie: Horwill)

37. marshal / sheriff / bailiff
(BrE) marshal = ceremoniële functie (vaak onvertaald gelaten)
(AmE) marshal = U.S. marshal = federale gerechts- en politiefunctionaris (vaak onvertaald gelaten)
(AmE) fire marshal = brandweerinspecteur

In Dictionary of Modern American Usage (1935, 1946) gaf H.W. Horwill de volgende toelichting bij (BrE) marshal:
“Marshal is in England the title of various officials – legal, academic, and so on – whose duties nowadays are mainly formal or ceremonial.”
Garner’s Dictionary of Legal Usage (3rd edition) definieert de Engelse betekenis van (BrE) marshal als volgt:
“a recently called barrister who acts as personal officer of and secretary to a High Court judge on circuit”

Horwill gaf de volgende toelichting bij (AmE) marshal:
“The duties of an American marshal are much more arduous. ‘For the execution of its powers each federal court has attached to it an officer called the U.S. marshal, corresponding to the sheriff in the State governments, whose duty it is to carry out its writs, judgments, and orders by arresting prisoners, levying execution, putting persons in possession, and so forth. (…) There is also a town marshal, who similarly exercises the functions of a police officer.”

Garner’s Dictionary of Legal Usage (3rd edition) onderscheidt de volgende (AmE) betekenissen van marshal:
(1) a law enforcement officer with duties similar to those of a sherriff
(2) a judicial officer who provides court security, executes process, and performs other tasks for a court

De taken van een U.S.marshal :
(1) doet ook dienst als (federale) “deurwaarder” = (AmE) process server, (BrE) bailiff.
(2) fungeert verder als federaal politieagent die toezicht houdt op voorwaardelijk vrijgelaten gevangene, en die personen arresteert en voorgeleidt waartegen door een federale rechtbank een arrestatiebevel is uitgebracht.
(3) en/of fungeert als gerechtsfunctionaris, parketwachter (in a federal court)

Tijdens een commissiezitting in de Amerikaanse Senaat (10 januari 2022), somde Senator Tom Cotton de functie en taken van de U.S. marshal als volgt op: a law enforcement officer whose duities comprise:
(1) to guard federal courthouses and judges
(2) to catch fugitives
(3) to protect witnesses in the witness protection program
(4) to guard dignitaries

Voorbeelden van (AmE) U.S. marshal in de betekenis van federaal politiefunctionaris, aanhoudingsfunctionaris:
– De rol van U.S. marshal wordt bijvoorbeeld gespeeld door Tommy Lee Jones in de Amerikaanse film Double Jeopardy, met Ashley Judd als de “on parole” vrijgelaten gevangene.
– “He was a U.S. marshal. (…) And you’re right, he looked after me when I was in Witness Protection.” (Baldacci, The Hit, chapter 63)
If you like I can get an order from the court to have the marshal hold you. (Steve Martini, The Judge, chapter 29)
– “Don’t you know,” Raylan said, “that fugitive investigation is one of the main duties of a U.S. marshal?” (Elmore Leonard, Pronto, chapter 8)
– “There’s nothing simple about a marshal’s job,”Lester said. “Apprehend wanted fugitives. It sounds simple. But what’s a fugitive?” (Elmore Leonard, The Hot Kid, chapter 6)

Voorbeelden van (AmE) U.S. marshal in de betekenis van  gerechtsfunctionaris (rechtzaalfunctionaris), parketwachter (in a federal courtroom), met dezelfde taken als een (AmE) bailiff, of met aanvullende taken:
the marshals pushed him into the courtroom (Scott Turow, Reversible Errors, chapter 17)
I was taken to the courtroom by the U.S.  Marshals and led to the holding cell in the courthouse, then to the D.C. jail (…).
I spent six nights in a tough city jail before a pair of marshals drove me to the prison in Louisville, Kentucky. (John Grisham, The Racketeer, Ch. 10)
Court duty gave Carl time to think. The first thing he wondered about was why any marshall liked working as a bailiff; and most seemed to. (Elmore Leonard, Hot Kid, chapter 17; het hoofdpersonage Carl Webster is “Deputy U.S. Marshall”)
The federal courts are realms of limitless marble and gray-haired marshals in blue blazers standing like men in livery. > De federale gerechtsgebouwen zijn werelden van eindeloos marmer en grijsharige parketwachters in blauwe blazers die er als lakeien bij staan. (Steve Martini, The Arraignment, chapter 3, vertaald door Hugo Kuipers, “De Afspraak”)
– One of the marshals in his blue sport coat exits the courthouse door on the run. > Een van de p
arketwachters komt in zijn blauwe colbert het gebouw uit en rent het trottoir op.  (Steve Martini, The Arraignment, chapter 3, vertaald door Hugo Kuipers, “De Afspraak”)
– The first thing he wondered about was why any marshal liked working as a bailiff; and most seemed to. (Elmore Leonard, The Hot Kid, chapter 17)
– [As a marshal] we guard federal prisoners, see to their transportation. Work courtroom security, my leasst favorite assignment. We take care of forfeitures, property that’s been confiscated. (Elmore Leonard, Pronto, chapter 4)

Voorbeeld van (AmE) marshal = ‘gerechtsdienaar’, met inbegrip van de functie van ‘deurwaarder’:
– [As a U.S. marshal]  Most of the time you’d be serving papers or working security, hanging around the courtrooms, driving prisoners to hearings (…). (Elmore Leonard, Out of Sight, chapter 2)

Voorbeeld (AmE) fire marshal = brandweerinspecteur
– The place is a fire marshal’s nightmare. (Steve Martini, Double Tap, chapter 14)

Historische betekenis van U.S. marshal:
– … the tradition of U.S. marshals as peace officers on the western frontier … (Elmore Leonard, Riding the Rap, chapter  26)

In  de Britse context worden vergelijkbare taken vervuld door de “probation officer” of (sinds 2004) door de zogeheten (BrE) offender manager (zie wikipedia, link).
Voorbeeld (BrE) probation officer / offender manager:
Since May the new Ministry of Justice became responsible for the National Offender Management Service and the probation officers who undertake the supervision are now called offender managers. (P.D. James, The Private Patient (2008), book 3, chapter 1)

(BrE) sheriff = (1) high court enforcement officer (they strive to retrieve cash for members of the public who are owed money), vergelijkbaar met (BrE) bailiff, dus een soort deurwaarder, of (AmE) U.S. marshall; in sommige districten of Britse counties, is het een hoofdzakelijk ceremoniële functie (2) voorheen: de titel van de justitiële vertegenwoordiger, toezichthouder op gevangenissen, etc., en uitvoerende macht van de koning(in) in de diverse districten/counties van het Britse Koninkrijk (ook: High Sheriff)
(AmE) sheriff = (gekozen) hoofd van politie(district); (bijna altijd onvertaald gelaten)

Voorbeeld (BrE) sheriff
The Sheriffs Are Coming (titel van een BBC reality programma, o.a. woensdag 9 januari 2019, 21.00 uur)

Bij “sheriff” schreef Horwill het volgende:
“The sheriff (…) is everywhere in America neither an ornamental person, as he has become in England, nor a judge with several executive functions, as in Scotland, but the chief executive officer in every county. The general police officer in every county (and in all cities included within the county) is the sheriff. Whether freely exercised or not, the historic police powers of the sheriff survive unless they have been expressly curtailed by statute; and this often leads to serious jurisdictional conflicts between the sheriff of the county and the police departments of the cities within his bailiwick.”
Garner’s Dictionary of Legal Usage (3rd ed.) onderscheidt de volgende Amerikaanse/Engelse/Schotse betekenissen:
In England, a sheriff is the Crown’s chief executive officer in a shire or county, responsible (now nominally in most areas) for keeping the peace, overseeing elections, and administering justice generally.”
In the U.S., the sheriff, an officer elected within each county, has similar responsibilities, but they are real not nominal. An American sheriff has substantial police powers.”
In Scotland, the sheriff principal and the sheriffs are judges of the main local courts.”

(BrE) bailiff = ceremoniële functie (voorheen: drossaard, baljuw, drost, scout)
(AmE) bailiff = parketwachter

De term ‘bailiff“wordt als volgt toegeicht in Garner’s Dictionary of Legal Usage (3rd ed.):
(1) in England, a sheriff’s officer employed to serve writs, make arrests, and execute process.
From the 14th century tot the 17th, bailiff (like reeve) denoted an official on a manor or estate with the power to enforce law as representative of the lord or master, collect dues and rents from the tenants, and ensure that everyone on the estate had performed services due. Today, in England, bailiff denotes an employee who acts as an overseer or superintendent of an estate as related to the land and its profitable uses – but not of the estate’s household or financial workings.
(2) in the U.S., a court officer who keeps order with the parties, attorneys, and jurors during court proceedings.

De functie van (AmE) (court) crier, die bijv. “All rise!”roept, is hoegenaam overgenomen door de (AmE) bailiff:
“Today the bailiff usually acts as crier, hence bailiff has almost supplanted the term ‘crier’, which sometimes appears in the phrase ‘court crier’.” (zie Garner)

Voorbeelden (AmE) bailiff = parketwachter:
the bailiffs at the metal detectors (Scott Turow, Reversible Errors, chapter 17)
A bailiff came to life and yelled ‘All rise for the court’. (John Grisham, Sycamore Row, ch. 39)
he told the bailiff to bring in the jurors (John Grisham, Sycamore Row, ch. 43)
She was fetched from the witness room and led to the stand by a bailiff. (John Grisham, Sycamore Row, ch. 44)
“Quiet or I ask the bailiff to remove you.” (Scott Turow, Innocent, ch. 35)

Een internationaal-Engelse variant  van (AmE) bailiff  is court officer.
Ook in Amerikaanse teksten komt ‘court officer’ (= parketwachter) voor.
Voorbeelden:
– But the court officers were basic working-class line troops from the civil service. (…) The three court officers were staring at her so hard herbert could have taken a walk and they would have never noticed.
(Tom Wolfe, Bonfire of the Vanities, chaper 5)

(BrE) bailiff = (AmE) process server = (Ned) deurwaarder
(AmE) to execute service of process = (Ned) een gerechtelijk bevel overhandigen/betekenen

Voorbeeld (AmE) to execute service of process
to execute service of process on the defendant (John Grisham, The Gray Mountain)

Voorbeeld (AmE) process server:
– A very busy process server is trying to hand the lady a paper. (John D. MacDonald, Nightmare in Pink, chapter 12)

Vertaaltips en dilemma’s: parketwachter / (gerechts)bode / gerechtsmedewerker / griffier / griffiemedewerker / bewaker
Voorbeelden uit de praktijk van uiteenlopende (goede en minder goede) vertalingen van (AmE) bailiff:

– you could find yourself handcuffed and standing pitifully before him with a bailiff on each side. > (…) tussen twee zware bewakers in. (John Grisham, The Client, vertaald door Jan Smit in De Cliënt, hfdst 27)
– A bailiff with a gun on his hip was the final actor in the play. > Een parketwachter met een pistool op zijn heup was de laatste acteur in het spel. (John Grisham, The Client, vertaald door Jan Smit in De Cliënt, hfdst 24)
– He was just a low-paid courtroom bailiff with a uniform and a gun, and bills to pay.  > Hij was gewoon een slechtbetaalde parketwachter met een uniform, een pistool  en rekeningen die moesten worden voldaan. (John Grisham, The Client, vertaald door Jan Smit in De Cliënt, hfdst 29)
– for good measure one of the armed bailiffs leaned down (…). > voor de goede orde boog een van de gewapende gerechtsbodes zich naar hem toe (…) (John Grisham, The King of Torts, vertaald door Hugo en Nienke Kuipers in De Claim, hfdst. 1)
Bailiffs and clerks busied themselves around the bench. > Gerechtsbodes en griffiemedewerkers liepen haastig heen en weer. (John Grisham, The King of Torts, vertaald door Hugo en Nienke Kuipers in De Claim, hfdst. 36)
– Pete, the ancient bailiff. > Pete, de oude parketwachter (John Grisham, Sycamore Row, vertaald door Jolanda te Lindert in De Erfgenaam, hfdst. 10)
– he told the bailiff to bring in the jurors . > Hij (…) gaf de gerechtsdienaar opdracht de juryleden op te halen (John Grisham, Sycamore Row, vertaald door Jolanmda te Lindert in De Erfgenaam, hfdst. 43)

He (…) introduced the lawyers and the courtroom personnel who would take part in the trial—the court reporter, the bailiffs, the clerks. > Hij (…) stelde de advocaten voor, en ook het personeel van de rechtbank dat bij het proces betrokken zou zijn: de stenograaf, de parketwachters, de griffiemedewerkers. (John Grisham, The Litigators / Het Proces, vertaald door Hugo Kuipers, hfdst 37)Voorbeelden van vertalingen van (AmE) marshal:
– She imagined this scene: A huge, empty federal courtroom in New Orleans with the doors locked and two marshals guarding it. > (…) met gesloten deuren en twee bewakers ervoor. (John Grisham, The Client, vertaald door Jan Smit in De Cliënt, hfdst 19).
In de Amerikaanse rechtszaal kunnen de functies van ‘bailiff’ en ‘marshal’ elkaar overlappen, en zelfs synoniem zijn (in de betekenis van parketwachter, gerechtspolitieagent). In de volgende voorbeelden slaat de vertaler overigens de plank mis met vertalingen als “deurwaarder’ en ‘sheriff’:
“All rise.” A beefy bailiff (…) marches out around to the front of the bench. A heavy revolver slaps his thigh as he walks. >  “Gaat u allemaal staan”. Een stevige gerechtsdeurwaarder (…) komt voor de rechtertafel gestapt. Terwijl hij loopt, slaat een zware revolver tegen zijn dij. (Steve Martini, Compelling Evidence / Onweerlegbaar Bewijs, vertaald door Thomas Wintner, hfdst 17)
– Acosta’s prodding his bailiff for a little help. The marshal and two men on the [jury] panel (get him around the railing (…) > Acosta zet zijn deurwaarder aan een handje toe te steken. De parketwacht en twee mannen uit de groep krijgen hem om de balustrade (…) . (Steve Martini, Compelling Evidence / Onweerlegbaar Bewijs, vertaald door Thomas Wintner, hfdst 27)
He calls his bailiff and gives firm instructions that the marshal is to take [Eli] Walker to the nearest restaurant (…). He hands the bailiff the county blue card (…). Acosta points the two of them toward the back door. “Then take him home so he can clean up”, he says. (…) This last is whispered to the marshal, as if Eli could even care. > Hij roept zijn deurwaarder en geeft duidelijke aanwijzingen dat de sheriff Walker naar het dichtstbijzijnde restaurant moet meenemen. (…) Hij overhandigt de deurwaarder de blauwe kaart, een plastic creditcard (…). Acosta wijst het tweetal de achterdeur. “Breng hem dan naar huis om zich te verfrissen”, zegt hij. (…) Dit laatste wordt tegen de sheriff gefluisterd, alsof het Eli iets zou kunnen schelen. (Steve Martini, Compelling Evidence / Onweerlegbaar Bewijs, vertaald door Thomas Wintner, hfdst 34)
– Acosta’s pointing with his hammer at the bailiff near the back door to make sure that he understands this latest wrinkle in house rules. The cop nods. > Acosta wijst met zijn hamer naar de parketwacht bij de deur achterin. (…) De agent knikt. (Steve Martini, Compelling Evidence / Onweerlegbaar Bewijs, vertaald door Thomas Wintner, hfdst 35)
Voorbeelden van vertalingen van (AmE) (court) clerk:
Madam Clerk, swear the witness.” Madam Clerk threw her hand in the air, and barked at Mark, “Raise your right hand.” Mark stood awkwardly, and was sworn. > “Griffier, wilt u de getuigen de eed afnemen? (…)” (John Grisham, The Client, vertaald door Jan Smit in De Cliënt, hfdst 29)

clerks hauling bundles of files in and out, lawyers whispering as they waited, deputies standing by > griffiers die met stapels dossiers liepen te sjouwen (…) (John Grisham, The Client, vertaald door Jan Smit in De Cliënt, hfdst 30)
– Bailiffs and clerks busied themselves around the bench. > Gerechtsbodes en griffiemedewerkers liepen haastig heen en weer. (John Grisham, The King of Torts, vertaald door Hugo en Nienke Kuipers in De Claim, hfdst. 36)
He (…) introduced the lawyers and the courtroom personnel who would take part in the trial—the court reporter, the bailiffs, the clerks. > Hij (…) stelde de advocaten voor, en ook het personeel van de rechtbank dat bij het proces betrokken zou zijn: de stenograaf, de parketwachters, de griffiemedewerkers. (John Grisham, The Litigators / Het Proces, vertaald door Hugo Kuipers, hfdst 37)

38. rechtenstage, (rechten)stage lopen, (rechten)stagiair
(BrE) pupillage, traineeship = rechtenstage
(BrE) pupil = (rechten)stagiair bij een barrister
(BrE) pupil-master = (rechten)stagebegeleider
Voorbeelden Brits-Engels (uit P.D. James, A Certain Justice):

– “I don’t think Catherine’s pupil-master would necessarily agree.” (chapter 6)
– “She wouldn’t have been given pupillage in these Chambers if she were stupid.”(chapter 6)
– “His father, although not a lawyer, had friends in the law. There was no difficulty in finding a suitable pupillage for young Drysdale”(chapter 10)
– “Another pupil, Jonathan Skollard, is on circuit with his pupil-master.”(chapter 23)
– “She was my sponsor (…) although Mr Costello is my pupil-master. QCs don’t have pupils.”(chapter 26)

(BrE) articled clerk, articling student, trainee solicitor= (rechten)stagiair bij een solicitor (zie wikipedia link)
(BrE) (barrister’s) clerk= een administratieve bureaufunctie op een advocatenkantoor (dus geen juridische functie).

(AmE) clerkship = rechtenstage
(AmE) to clerk = (rechten)stage lopen (bij een rechter)
(AmE) clerk, legal clerk, summer clerk, summer associate, (soms:) extern = rechtenstagiair(e), advocatenstagiair(e) tijdens rechtenstudie (synoniem: (AmE) summer associate), of ook wel als afgestudeerd jurist gedurende 1 of 2 jaar als rechtersassistent, soms synoniem met (AmE) briefing attorney)
(AmE) (judge’s) law clerk = (AmE) judicial clerkbriefing attorney = een juridisch assistent van een rechter (zie wikipedia link). Voor voorbeelden zie Scott Turow’sLimitations.
N.B. legal clerk is NIET hetzelfde als een (AmE) law clerk.

Voorbeelden AmE clerk:
“I went to law school (…) . The summer after my second year, I got lucky and landed a clerkship with a giant firm on Pennsylvania Avenue.” (John Grisham, The Racketeer, ch. 2)
She clerked at a law firm. (David Baldaci, Saving Faith)
a federal court clerkship (John Grisham, Gray Mountain, ch. 2)
The law clerks (…) will draw the first drafts of the opinions.” (Scott Turow, Limitations, 2004, chapter 4)
Cassie is the judge’s rotating law clerk. The other position, held by John Banion, is permanent, but Cassie’s job is filled annually by a graduating law student. (…) She was a standout law student who actually flattered George by accepting his clerkship.” (Scott Turow, Limitations, chaper 8)
The role of a judge and a [law] clerk is largely unique in contemoporary professional life, because a law clerk is basically engaged in an apprenticeship. They come to me, brilliant but unmolded, and I spend two years showing therm nothing less than how to reason about legal problems. (Scott Turow, Innocent, ch. 5)

– (…) former Chief justice of the Supreme Court, for whom I clerked for a couple of years right after law school. Law clerks spend their first year or two as lawyers, an intensely formative period, at a judge’s side, seeing firsthand how the flesh of real life hangs on the raw bones of law-school learning.“(Scott Turow, The Laws of Our Fathers, p. 397)

Toelichting uit Garner’s Dictionary of Legal Usage, 3e ed.:
“The rather undignified term ‘clerk’ is used in reference to an American law student who works for a law firm before receiving a law degree and passing the bar exam. In response to the meniality connoted by this term, some lawyers have borrowed ‘extern‘ from the medical profession, but its use is not widespread. For ‘clerks’ who work with a firm during the summer months, lawyers have hit upon ‘summer associate‘ or ‘summer clerk‘, which has gained currency throughout the U.S. among firms that recruit heavily.
Unlike law firms’ law clerks, judge’s law clerks have usually already passed the bar exam and accepted a permanent position for the following year. Hence, because they are already lawyers, the apparent meniality of ‘law clerk’ is especially ironic. Some courts therefore call their clerks briefing attorneys, but to one unaccustomed to the unpretentiousness of ‘law clerk’, this term seems inflated. (…) The understated title ‘law clerk’ is to be worn as a badge of honor.”

(BrE) senior clerk, junior clerk (op een barristers’ offices / set of Chambers) = hoofd van het ondersteunend niet-juridisch personeel op een advocatenkantoor; een soort bureauchef; behorend tot de administratieve “staff”, in tegenstelling tot de “members” van het advocatenkantoor. Let op het verschil met de tijdelijk aangestelde (AmE) legal clerk (= advocatenstagiair, advocaat in opleiding, advocaten assistent =  BrE: pupil), of de vaste positie van de (AmE)(judge’s) law clerk = (AmE) judicial clerk, die juridische taken vervullen ter ondersteuning van respectievelijk een advocaat en rechter. Zie ook note 38 bij het hoofdstuk “Law”.
Voorbeelden BrE clerk:
“Venetia said: ‘He’s a perfectly competent Senior Clerk. He’s conscientious, methodical, accurate and he gets the money in on time. (… ) I rather like his wall chart and personal files and his little flags showing where we’re appearing. But he should go when he is due to go. (…) What we need is a Chambers Manager. If we’re going to expand, (…) the office and services need modernizing.”
“He’s made no attempt to come to terms with the new technology. All right, so the junior clerks, Terry and Scott, have.” (Zie P.D. James, A Certain Justice, chapter 6)

(locatie: Middle Temple, London)

“Our Senior Clerk, Harry Naughton, (…) is in his office with one of the junior clerks, Terry Gledhill. The only other member of staff in Chambers is the secretary-receptionist, Miss Caldwell, who let you in. Other people, staff and members of Chambers, will be arriving soon.” (Zie P.D. James, A Certain Justice, chapter 13)
“I think the idea was to have a practice manager instead of a clerk. One or two Chambers have appointed them and I believe it’s working well.” (Zie P.D. James, A Certain Justice, chapter 15)
Zie ook note 1, bij het hoofdstuk “Office”

39. (BrE) be called to the bar / (BrE) be called to the roll / (AmE) be admitted to the bar
Toelichting uit Garner’s Dictionary of Legal Usage, 3e ed.:
The phrase ‘called to the bar’ is the British phrase for qualifying to practice as a barrister (as distinguished from a solicitor, who is ‘called to the roll’). ‘Called to the bar’ appears infrequently in AmE. (…) ‘Admitted to the bar’ (…) is the American phrase for qualifying to practice”.

40. infant / juvenile
Non-legal usage
(BrE) infant = kind tussen 4, 5 en 7 jaar oud (in dagelijks spraakgebruik, bijv. in infant school)
(AmE ) infant = baby (vooral een hele jonge baby)
Legal usage (zie Garner’s Dictionary of Legal Usage, 3e editie):

(AmE) infant = a minor “is peculiar to legal language (…). In law it is quite possible to write of, say, a 17-year-old infant.”
Uitzondering m.b.t. infanticide:
“Despite the legal meaning of infant (= a person under the age of majority, usu. 18 years old), the word ‘infanticide’ is restricted to baby-killing.”
“In England, the Infanticide Act applies to the killing of a child up to one year old.”
Vergelijk:

(BrE) juvenile = sb. who has not reached 17.”
(AmE) juvenile = “in most American states, a person who has not reached the age of 18.”

41. jurist = (BrE) jurist / (AmE vaak:) rechter
(BrE/CE) jurist* = (1) jurist,  rechtsgeleerde (synonym of jurisprudent)  (2) afgestudeerd rechtenstudent 
(
AmE) jurist = (1) meestal in algemeen spraakgebruik: rechter (2)  rechtsbeoefenaar, praktiserend jurist in het algemeen

Fowler’s Modern English Usage (2004):
“In England, this word is reserved for those having made outstanding contributions to legal thought and legal literature. In the US it is rather loosely applied to every judge of whatever level, and sometimes even to nonscholarly practitioners who are well-respected. The most common error in the US is to suppose that jurist is merely an equivalent of judge (..)”

Garner’s Dictionary of Legal Usage (3rd edition, 2009):
“In AmE, it [the word jurist] is rather loosely applied to every judge of whatever level, and sometimes even to nonscholarly practitioners who are well respected.”

Voorbeelden van de AmE betekenis (jurist = judge):
– “Many of the jurists were unhappy to move out of Center City”. (Scott Turow, Limitations, 2004, chapter 5)

Hier worden de rechters (raadsheren) van het Hof van Beroep bedoeld, de zogeheten “appellate judges“.
– “And the same four distinguished jurists on their cases (…) – even though there are nineteen judges sitting on the Common Law Claims Division (…).” > En steeds dezelfde vier edelachtbare magistraten treden op in hun zaken, George, terwijl er negen rechters zijn die daarvoor in aanmerking komen.” (Scott Turow, Personal Injuries / Smartengeld,  in 2000 vertaald door J.J. de Wit, chapter 2)
– “Stan could still go forward against the judge by calling a bevy of expert witnesses to testify that no honest jurist could possibly have made those decisions.” (Scott Turow, Personal Injuries, chapter 6)
Texas had the greatest contingent of what people referred to as ‘hanging judges’, jurists so hard-nosed that they sentenced every person who appeared in front of them to prison, and for as long as the law allowed. (Nancy Taylor Rosenberg, Trial by Fire, ch. 6)
“I highly recommend it”, Judge Maddox said, dropping protocol for a moment. No responsible jurist would condone a defendent acting as her own counsel. (Nancy Taylor Rosenberg, Trial by Fire, ch. 6)
So here he will sit, bide his time and listen to the others, ever the proper jurist, the soul of restraint.  (Steve Martini, Prime Witness, chapter 9)
– The judge, a jurist of great composure, is startled and looks wildly at Finney and me. (John Grishham, Rogue Lawyer, 2015, chapter 25)

Vertaaltips en dilemma’s:
In zinnen waarin (AmE) jurist als synoniem wordt gebruikt van “judge“, moet in de Nederlandse vertaling gezocht worden naar een Nederlands synoniem, zoals “raadsheer”. Onderstaand voorbeelden laten zien dat dit niet altijd luk:
The appellate judges were allotted most of the grand spaces in the old building, which had been erected with the rich architectural detail characteristic of public projects during the Depression, when skilled tradesmen worked cheap. Nonetheless, many of the jurists were unhappy to move out of Center City. > De rechters van het hof hebben de meeste voorname vertrekken in het oude gebouw toebedeeld gekregen (…). Niettemin waren veel juristen niet gelukkig met de verhuizing, weg uit het centrum van de stad. (Scott Turow, Limitations / De Grenzen van de Wet, vertaald door J.J. de Wit, hfdst 5)
Texas had the greatest contingent of what people referred to as ‘hanging judges’, jurists so hard-nosed that they sentenced every person who appeared in front of them to prison, and for as long as the law allowed.  . (…) onverzoenlijke juristen (…) (Nancy Taylor Rosenberg, Trial by Fire, vertaald als “Opgejaagd” door Ineke van Bronswijk, chapter 6)
Around the big conference table in the office of the chief administrative judge (…) they were hunched over their deli sandwiches. Even when this worthy jurist happened to have a great luminary in to visit (…), they sat there hunched over their deli sandwiches (…). > Zelfs als deze achtenswaardige jurist toevallig een illustere gast had, zaten ze over hun sandwich uit de broodjeszaak gebogen.  (Tom Wolfe, The Bonfire of the Vanities, chapter 5, vertaald door Jan Fastenau et al.)


42. advocatenkantoor
(AmE) law firm* = advocatenkantoor (algemene term, dus ook in het geval van een kantoor van strafpleiters)
(BrE) law firm = advocatenpraktijk, maar, in tegenstelling tot (AmE) law firm, niet i.g.v. een kantoor van strafpleiters / (BrE) barristers
(BrE) (1) Chambers, set of Chambers, barristers’ office(s); (2) solicitors’ firm
(BrE) chambers = “The offices occupied by a barrister or group of barristers. The term is also used for the group of barristers practising from a set of chambers.” (uit: Oxford Dictionary of Law, 4th ed., 1997)

Voorbeelden uit A Certain Justice van P.D. James (Brits-Engels):
“These are small Chambers but we haven’r a dud. On the contrary, we’ve got some of the best people in their fields in London.”(chapter 6)
“His income from Chambers had fallen.”(…) Chambers only had four criminal lawyers. (…) Mrs Carpenter and Mrs Watson, the cleaners (…) were usually the last people in Chambers.”(…) The reception room was a visitors’ introduction to Chambers.” (chapter 11)
“I had an early consultation at E.N. Mumford’s chambers in Inner Temple.” (chapter 13)
“[T]he chambers of Mr. Hubert Langton (…) employ only three women.” (chapter 13)
“He works in the Salisbury annexe. We don’t often see him here in Chambers.” (chapter 15)
“Franham [the solicitor] said: (…) ‘I wanted to see if there was anything the firm could do for Miss Aldridge’s daughter.” (chapter 18)
The firm has acted for Miss Aldridge for twelve years but mostly it’s been the divorce and conveyancing. (…)” (chapter 18)
“I have the keys to ten of the offices we clean. (…) There are ten sets of keys in here. This set belongs to Mr. Langton’s Chambers.”(chapter 25)
“She has to start with another set of Chambers but she asks but she asks for a transfer and gets it.”
“He’s been made redundant from a law firm.”(chapter 32) [= a solicitors’ firm]

 

Vertaaltips en dilemma’s:
Nederlandse vertaling in de verfilmde (DVD-)versie van het boek:
(BrE) chambers = firma, kantoor
(BrE) another chambers = een andere firma
(BrE) start looking for new chambers = … een nieuwe firma
(BrE) member of Chambers = (AmE) partner = vennoot
(BrE) Head of Chambers = (AmE) senior partner = oudste vennoot


43. assistent van een advocaat
(BrE) junior barrister, junior (wikipedia link)
(AmE) paralegal
(AmE) paralegal = een advocaat met voltooide opleiding, maar die nog niet tot de “bar” is toegetreden.
(BrE) junior barrister = een advocaat met een voltooide opleiding die nog geen QC is (who has not yet taken silk)
Het is een juridisch inhoudelijke functie die leeftijdsonafhankelijk is, en wordt dus ook door oudere personen vervuld, vergelijkbaar met een kandidaat-notaris.

Voorbeelden uit A Certain Justice van P.D. James (Brits-Engels):
“Her junior tried to control his excitement.”(chapter 3)
“[I]t would take an effort of will to (…) respond to the murmured congratulations of her junior and the solicitors.”(chapter 4)
“Venetia would present herself in a north-east london magistrate’s court, complete with junior, to defend a boy accused of trading a few ounces of cannabis?” (chapter 16)

Voorbeelden uit Grisham en Baldacci (Amerikaans-Engels);
N.B. In John Grisham’s The Litigators wordt het onderscheid tussen partners (members of the bar / attorneys-at-law who own a share in a law firm) en staff (ondersteunend personeel): “support staff” = “clerks, paralegals, interns” (chapter 15).
Zie note 38: (BrE) staff x members (of Chambers)

44. (politie)legitimatie
(BrE) warrant card
(AmE) cred pack
Voorbeelden uit A Certain Justice van P.D. James (Brits-Engels):
“I showed her my warrant card.”(chapter 16)
“Don’t bother to show your warrant cards.”(chapter 25)
Voorbeelden uit The Innocent van David Baldacci (Amerikaans-Engels):
“his cred pack” (chapter 61)

45. “meester in de rechten” (mr)
Vervolg van note 16 van het hoofdstuk “Onderwijs”.

Vertaaltips en dilemma’s:
De Nederlandse titel “mr.” (meester in de rechten) kan inhoudelijk gelijk worden gesteld aan (BrE) LL.B. en (AmE) J.D. Voor meer praktische informatie over de wenselijkheid of onwenselijkheid van het vertalen van de Nederlandse meesterstitel met “Master of Laws”of LL.M, zie de Nuffic-website.

Sinds 1986 mag een Nederlandse meester in de rechten (“mr”) desgewenst/gemakshalve de titel Master of Laws of LLM achter zijn/haar naam voeren (zie ook de Nuffic-website, link). De belangrijkste reden om de meestertitel niet onvertaald te laten is dat het verwarring met het Engelse voorvoegsel Mr. voorkomt. “Master of Laws” is geen beschermde titel, en geeft alleen een indicatie van het feit dat er een academische graad in de rechten is behaald. De betekenis van de titel Master of Laws (LL.M)varieert sterk van land tot land. De titel wordt formeel vooral gebruikt in de internationale context van de Engelstalige éénjarige rechtenopleiding die in meerdere landen wordt aangeboden. Voor toelating tot de advocatenpraktijk is in Groot-Brtittannië de titel LL.B. (Bachelor of Laws) vereist en in de VS is de titel J.D. (Juris Doctor). De title LL.M. heeft daar formeel geen vergelijkbare waarde (laat staan een meerwaarde).

46. Overige juridische termen:
(BrE) doctrine of frustration = (AmE) doctrine of impossibility = (Ned) …
(BrE)
home court = (AmE) domestic court = (Ned) …
(BrE) empanel = (AmE) impanel

47. uitspreken, uitvaardigen (van een vonnis, dwangbevel, etc.)
The BBI Combinatory Dictionary of English (3e editie, 2009) vermeldt de volgende verschillen:
(AmE) hand down a decision/judgment/ruling = een vonnis uitspreken/vellen (BrE/IntE: render …..*)
(AmE) hand down an injunction = een gerechtelijk bevel uitvaardigen (BrE/IntE: grant/issue …*)
Maar: (AmE) hand up an indictment = een aanklacht/tenlastenlegging uitvaardigen/indienen (BrE/IntE: issue/present/return*…)

48. (getuigen)verhoor – kruisverhoor – nieuw verhoor
(BrE, CanE, AusE, SAfE, IndE, etc) examination in chief – cross-examination – re-examination
(AmE, USA) direct examination (= direct questioning) – cross-examination – redirect (examination)
Zie ook wikipedia (link)

Voorbeelden (AmE) evidence in chief / case in chief:
– I have finished the presentation of our evidence in chief (…).  (Steve Martini, Prime Witness, chapter 20)
– (…) his case in chief.  (Steve Martini, Prime Witness, chapter 32)
I pass on cross-examination of the witness. (…) But I ask the court to keep her [= the witness] available. (…) [I]t may be necessary to call Rogan in my case in chief (…). (Steve Martini, Double Tap, chapter 25)
– Templeton is sitting at the cusp, at the edge of the state’s case in chief. (Steve Martini, Double Tap, chapter 30)
It was developed, as a direct result of evidence presented by the state in its case in chief (…). (Steve Martini, The Judge, chapter 30)

In BrE komt de term ‘evidence-in-chief’ soms in de plaats van ‘direct examination’. Voorbeeld:
– He would keep going back to cross-examinations rather than evidence-in-chief. (Frances Fyfield, Blood from Stone, chapter 7)

49. (jail) delivery
Voorbeelden AmE:

The transport deputies have failed to deliver them (…) Annie’s always on the phone complaining about the jail’s failure to deliver the prisoners we need. (Scott Turow, The Laws of our Fathers, p. 123)

50. attach(ment) / garnish(ment) / tag > beslaglegging / beslagleggen / derdenbeslag

Voorbeelden (AmE) attach / attachment = beslagleggen, beslaglegging:
the IRS attached all of his assets (John Grisham, The Chamber)
to attach personal assets. (John Grisham, The Rainmaker)
the IRS attached her wages (Steve Martini, Critical Mass, chapter 6)
 He was going to attach everything in sight, the small equity left in the house, Mrs. Geis’ insurance, the cars and so on. (John D. MacDonald, One Fearful Yellow Eye, chapter 3)

Voorbeelden (AmE) garnish / garnishment = beslagleggen, beslaglegging:
– No one was garnishing her wages (David Baldacci, Zero Day, ch. 46)
to garnish somebody’s paycheck / wages (John Grisham, The Rainmaker)
– Why, I would be worse off than dead broke. (…) I would be attached and garnished: the rest of my natural life. I would never have dime one to call my own the rest of my days. (John D. MacDonald, Pale Gray for Guilt, chapter 15)

Voorbeeld (AmE) tag sb’s assets:
– So far, none of the lawyers chasing his wife had been able to tag any of his assets to satisfy the judgments against her. (Steve Martini, The Attorney, chapter 7)

51. (AmE) jury stand / (BrE) jury box / (AmE) witness stand / stand / (BrE) witness-box*
Let op: (AmE) “a witness sits on the witness stand”.

Voorbeelden  (AmE) sit on the (witness) stand:
Shana would have to sit on the witness stand (…) (Nancy Taylor Rosenberg, Mitigating Circumstances, chapter 9)
(…) the witness who sits on the stand. (Steve Martini, The Judge, chapter 24)

Voorbeeld (IntE) witness box in Amerikaanse tekst:
– “The police”,  he says, “on that stand“, he points to the witness box, “will tell you this.” (Steve Martini, Prime Witnes, chpter 31) 

Voorbeeld (AmE) jury box:
– To get to the jury box she had to file right past the prosecution table. (Tom Wolfe, Bonfire of the Vanities, chaper 5)

52.  bekeuring/bekeuren, proces-verbaal (opmaken), parkeerbon (uitschrijven), etc.
(AmE) parking summons (bijvoorbeeld in John Steinbeck, Sweet Thursday)
(AmE) parking ticket, speeding ticket, etc.

Voorbeelden (AmE) ticket, citation:
a speeding ticket (John Grisham, The Confession)
citations were written for blocking traffic (John Grisham, The Confession)
to cite somebody (Steve Martini, The Judge)
tickets“,  write-ups for offenses no graver than reading after lights-out. (Scott Turow, Identical, chapter 2)

Voorbeelden (AmE) Uniform Crime Report = (Ned) proces-verbaal
they make out  U.C.R. (…). That is a Uniform(ed) Crime Report. (Elmore Leonard, La Brava)
uniform crime report (Elmore Leonard, Pronto)

Voorbeeld (AmE) traffic warrant (courts issue a traffic warrant when a person fails to pay a traffic fine or fails to appear in court):
an outstanding traffic warrant (Steve Martini, Prime Witness)

53. getuigenconfrontatie: ((BrE) identity parade / (AmE) line-up / (AmE) showup
(AmE) lineup = (BrE) identity parade = getuigenconfrontatie = Osloconfrontatie (link)
(AmE) show-up = getuigenconfrontatie waarbij de getuige telkens één persoon te zien krijgen (link)

Voorbeelden (AmE) show-up:
If they see Eliot in a show-up he’s done. (Elmore Leonard, Be Cool, chapter 25)
Roy said, “You could pick the guy out of a show-up?” (Elmore Leonard, Bandits, chapter 16)
Two of the women were here this morning for show-ups. (Elmore Leonard, Out of Sight, chapter 16)
You identified him. Didn’t you point him out at a show-up? (Elmore Leonard, Swag, chaptyer 1)
“See, I go to the show-up, ” Frank said, “and I’m still a little bit pissed off. So I identify you.” (Elmore Leonard, Swag, chapter 2)

Voorbeeld (AmE)line-up:
– The police wanted the witnesses to look at me in a lineup(Elmore Leonard, Be Cool, chapter 26)

54. smartengeld
Vergelijk: personal injuries, punitive damages, compensatory damages, actual damages

Voorbeeld (AmE) compensation for pain and suffering = (Ned) smartengeld:
– John Grisham, in Runaway Jury
pain and suffering, los of enjoyment of life, los of companionship, and a few incidentals (John Grisham, Runaway Jury)
no claim for pain and suffering (John Grisham, The Litigators, chapter 41)

55. gevangenisregimes
– elektronisch huisarrest = (AmE) community control (with an anklet)

British prison regimes
 Category A prison = o.a. extra bewaakte inrichting (EBI)
– Category B prison = gesloten inrichting (ook voor gevangenen in voorlopige hechtenis, in bewaring-gstelden/ on remand)
– Category C prison
– Category D prison = 

Toelichting:
At the most serious end for male prisoners are Category A prisoners. These people are defined as being “Those whose escape would be highly dangerous to the public or national security. Offences that may result in consideration for Category A or Restricted Status include: , Attempted murder, Manslaughter, Wounding with intent, Rape, Indecent assault, Robbery or conspiracy to rob (with firearms), Firearms offences, Importing or supplying Class A controlled drug, Possessing or supplying explosives, Offences connected with terrorism and Offences under the Official Secrets Act”. Category A prisoners are further segregated into Standard Risk, High Risk, and Exceptional Risk, based on their likelihood of escaping.

Unless you are a Category A prisoner, when you are first committed to prison you will automatically be categorised as a Category B prisoner who are defined as “Those who do not require maximum security, but for whom escape needs to be made very difficult like”. If you are being held on remand you will be set as a Cat B prisoner. After some time in prison you may be set as a lower profile prisoner and  will be categorised as Category C who are defined as “Those who cannot be trusted in open conditions but who are unlikely to try to escape”. Finally there are Category D prisoners who are held in open prisons which have a more relaxed regime. Category D prisoners are defines as “Those who can be reasonably trusted not to try to escape, and are given the privilege of an open prison.”

 

56. colloquialisms & slang words / dieventaal = “slammerese”

Ned. BrE AmE
(gewapende) overval (hold-up) a blag stickup
aanklacht, (proces-verbaal?)   a beef
afpersen, chanteren   shake sb down, put the squeeze on sb
afperser   grifter
afpersing (extortion)   a squeeze, shake-down, (be on the ) grift
afzetterij, oplichterij (a small swindle) a swizz, swizzle  
bajes, het gevang, de nor, petoet, bak, cachot, lik, dronkemanscel  (clink, slammer, inside, in stir, jug) the nick, quod

the can, (jail), the bucket, Gray Bar Motel/Hotel, joint, keep, walls, pen, honor ranch cooler, joint, pockey, (in) the (drunk) tank
Voorbeelden uit Scott Turow, Identical:
in the can (ch. 16)
she’d catch serious pen time (ch. 31)
the slammer (ch. 31)

in the tank  (ch. 34)
in the pokey (ch 35)

Voorbeelden uit de romans van Elmore Leonard:
– in / out of stir
– the slammer
– the slam
– the joint

bedriegen, belazeren, besodemieteren, oplichten, erin luisen   chisel sb. , ream sb, to hose-bag sb,
blaffer, vuurwapen —–

gat, piece

boef, mispunt thug mug, punk (compare: (AmE) mug shot = (BrE) close-up shot)
brommen, gevangenisstraf uitzitten do bird, do porridge serve time*
corrupt (bent)   crooked
corruptie graft

doofpotaffaire

——

snow job

doorzoeken (een woning …), huiszoeking doen

to toss an apartment (zie o.. Scot Turow, The Laws of Our Fathers)

een mep verkopen, een lel geven clout sb whoop sb, dust sb, whale (sb), to deck sb., cream sb.
een stille (agent in burger)   a shoe
ervan doorgaan, ‘m smeren, ontsnappen leg it, scarper, beetle off hightail out, scram, bug out, bail on sb., go AWOL
gekonkel(foes), knoeierij   jiggery-pokery hanky-panky
gevangen   canned
geveltoerist cat burglar porch climber, second-story man
gort (aan … slaan) spiflicate crush, trash
het loodje leggen (croak)    
hooligan yob, yobbo, hoodlum, (hoody) hood
iemand omleggen, om zeep helpen, koud maken (bump off, polish off, do for, knock off, take out, croak, stiff, blow away) do sb in, put sb down (in laten slapen)

hit sb. , to off sb, waste sb, clip sb., ice sb, rub out, whack, scrag, smoke, to stiff sb, pop sb, snuff sb

in de kraag vatten, arresteren (pick up, run in, pull in, haul in, pinch, cop, bust, nab, nail, do, collar, feel sb’s collar) nick sb, pinch (= ook: ‘jatten’), earhole sb brace, roust sb, make a pinch
in elkaar slaan, afranselen, ervan langs geven, (af)straffen sort sb out, bash sb up, duff sb up, gruel work over, ream sb (= straffen en/of onder uit de zak geven)

inmaken (met boter en suiker),

      verslaan

flog sb

lick sb, trounce sb

      beat sb hollow, cream sb, dust sb

intrigant, onruststoker mixer, stirrer  
intrigeren, samenspannen to mix  
jatten, pikken, bietsen, snaaien
(= pinch*, filch)

scrounge, filch, pinch, nick, whip,

knock off , bone, flog

swipe, pilfer, nab, glom
klikken, verklikken, (iemand) erbij lappen sneak/grass on sb, shop sb, give sb in tell-tale, fink on sb, squeal, turn sb in, snitch*, belch, drop a dime, dime (ya), turn on sb, flip, rat sb off, to rat sb to sb
kloppartij, knokpartij, matpartij dust-up, kick-up, punch-up brawl*
kopstoot (een … geven) nut head butt
moord    a snuff
muilpeer, kaakslag fourpenny one sock on the jaw, haymaker
neersteken   to shiv sb,
om zeep geholpen worden get the chop be bumped off, get snuffed, be kicked off
ongeregeldheid, rel kerfuffle, shemozzle  
politiebusje, gevangenwagen (paddy wagon, Black Maria, police van)  

paddy wagon (o.a. in Steve Martini, Critical Mass & Scott Turow, The Burden of Proof)

proletarisch winkelen (IntE: shoplift)   boost, five-finger discount
ramkraak ramraid —-
ramkraak ramraid —–
ritselen, ontfutselen to blag (sth)  
schuilplaats (hide-away) bolt-up hole-up
smeris, diender copper, bobby, rozzer, plod, PC Plod cop, beat cop, (‡) flatfoot, pig, bear
speurneus, detective sleuth* dick, gumshoe (Grisham, Sycamore Row) , beagle
straf gruel  
strafblad   rap sheet, yellow sheet
surveillancewagen (= patrol car) —– prowl car, prowler, black-and-white, B&W , scout car, a police cruiser, patrol car
te pakken nemen do sb. in the eye do sb. dirt
tegen de lamp lopen be blown (be found out*)
uitlokking, doorgestoken kaart (= set up) fit-up

frame-up

verkennen, afleggen recce (a place), suss out, take a recce, to dekko, have a shufti, (AusE: have a shoofti) case (a place) (John Grisham, The Associate), mark down, scope (out), (check out*), do a reccon
verklikker, (politie)informant grass, sneak, nark stool (pigeon), snitch, squeal, fink
veroordeling   a (felony) bounce
vingerafdrukken (kaart met …) ten-card (Scott Turow, Identical, chapter 25)
vingerafdrukken afnemen = to fingerprint sb. to dust sb.
Voorbeeld: he was dusted (Scott Turow, Reversible Errors)
zakkenroller   cannon, digger, spitter
zwendel a ramp  
zwaailicht (van politieauto), zie ook “Verkeer & Transport”   flashers, dome lights, gumballs, bubble light, lightbar (op Amerikaanse politieauto)
zwaailicht (van ambulance) beacon

 

Voorbeelden ‘bajes’, etc. in AmE (zie ook “same word”: “can”):
– You’re gonna be spending the night in the bucket. (Steve Martini, The Jury, chapter 12)
– It’s tough to get a grant when you’re in the joint.(Steve Martini, The Jury, chapter 13)
Get me out of the way and back to sending some poor asshole to the joint. (Elmore Leonard, Pagan Babies, chapter 13)
– Baby, you just messed up in the head from being in stir. I seen it do that to people. (Elmore Leonard, Rum Punch, chapter 18)
Busting out of stir can fuck up your nerves. (Elmore Leonard, Out of Sight, chapter 7)
a half dozen times in a county lockups (Elmore Leonard, Out of Sight, chapter 1)
There was somebody in the federal lockup. (Steve Martini, The Attorney, chapter 22)
We are in the lockup of the county jail. (Steve Martini, The Judge, chapter 24)
Winston asked Louis had he ever boxed in the slam. (Elmore Leonard, Rum Punch, chapter 5)
There’re some scary fucking slams you can get sent to (…). (Elmore Leonard, Out of Sight, chapter 6)
– I’ll see to it that our ass is put in the federal slammer so fast you won’t believe it.  (Steve Martini, Prime Witness, chapter 34)
It seems the old man’s money has been able to keep him out of the slammer thus far. (Steve Martini, The Attorney, chapter 25)
– He’s afraid he may (…) get himself thrown in the can for contempt. (Steve Martini, The Jury, chapter 18)
He’s been in the can for the last twenty-seven years. (Elmore Leonard, Bandits, chapter 7)

Voorbeeld ‘speurneus’, detective in AmE:
a homicide dick (Elmore Leonard, Freaky Deaky) 

Voorbeelden ‘surveillancewagen’ in AmE:
– Cops in leather jackets and riding boots, black-and-whites everywhere.  (Steve Martini, The Attorney, chapter 8)
the blue-and-white Detroit Police cruiser (Elmore Leonard, The Switch, chapter 17)
patrol car / police cruiser (Steve Martini, The Arraignment)

Voorbeelden  ‘zwaailicht(en)’ m.b.t. politieauto’s in AmE:
A sheriff’s office green-and-white went screaming past, gumballs flashing. (Elmore Leonard, Out of Sight, chapter 6)
–  a police cruiser (…) its lightbar flashing disconcerting strobes  (Steve Martini, The Arraignment)
Police cars were black and white with blue-and-red bubbles. (Elmore Leonard, Swag, chapter 13)
Black and white with three flashers on top (…) (Elmore Leonard, Swag, chapter 13)
– the gumball on top of the squad car turning without sound (…). (Elmore Leonard, Split Images, chapter13)

Voorbeeld ‘zwaailicht’ m.b.t. ambulances en andere hulpvoertuigen in AmE:
the beacon was not turning (Scott Turow, The Burden of Proof, chapter 1)
yellow blinkers atop (..) emergency vehicles. (Scott Turow, Personal Injuries, chapter 6)

Voorbeelden (AmE) beef = (Ned) aanklacht, beschuldiging:
a pending beef (Scott Turow, The Laws of Our Fathers)
disciplinary beefs were routine (Scott Turow, Identical)

Voorbeeld ‘iemand erbij lappen’, informant worden, tegen iemand getuigen: (AmE) to fink, to flip, to turn:
– I mean it’s not like he stuck his neck out and finked on anybody. (Elmore Leonard, Rum Punch, chapter 11)
It’d be the same as finking on him. (Elmore Leonard, The Hot Kid, chapter 19)
Two clerks had turned (Scott Turow, Personal Injuries, chapter 4)
My prize for flipping on you is a trip to the pokey. (Scott Turow, Personal Injuries, chapter 42)

57. lemma’s uit Garner’s Dictionary of Modern Legal Usage, 3e editie, 2011
as at – in arrear – appeal – all rise – attorney
called to the bar – brief – burden of proof – bylaw – bid – below-mentioned – billion – bench trial –
cross-claim – crier – criminal action – court suit – court of appeals – counsel – could care less – consent verdict – compulsory purchase – compensation – community charge – common-law marriage – common-law pleadings – commonhold – commercial law – close corporation – clerk – civil union – civil partnership – centennial – chancellor – chancery – chapter – Chapter 11 – citation – drunk driving – doubling of final consonant
domicile – docket – dissenter – dispositive – dependence – delinquent – deed – decision – debate
in the event – enjoin – enquiry
freight – fair use – felony
go to trial – garnishee order – gipsy/gypsy
Hobson’s choice –
issue estoppel – Internal revenue Service – interlocutory injunction – interlocutory relief – insurance assessor – informant – inferior court – infant – indecent assault – insurance – invitation to negotiate
juvenile – judicial review – jury box – judgment – jail delivery – judge/justice
locate – loan – litigious – lien – liable – levee – lemon law – lease – leaseholder – larcener – lead counsel / leader at the bar – literal interpretation (plain-language rule)
murder – moot – mistrial – moiety – meritorious – member of the bar – Master of the Rolls – malparctice – malfeasance -misfeasance

note up – noter-up – notary – non-profit –
ordinance – opinion – one bite at the apple / (BrE) one bite at the cherry – occupier
punitive damages – public schoolprotest (against) – president – prenuprial – premise – practice – parliamentary history (enacting history – AmE: legislative history) – paralegal –
quite
ruling – resign – rendition – render judgment – registrar (register)recorder – to receipt – receivables – receiver – realtor -raise/rear – railroad – racketeering –
summing up / sumamtion – statute –statutory instrument (AmE: administrative regulation – exacutive order) – ruling case (AmE: governing caselaw, leading case)
severance pay – statement of claim – specialty – solicitor-general – satute of limitations – state’s evidence – sublessee- sublessor – sublease
versus
witness box – whilst – writ – wrongful discharge

The above information is under constant review. For comments, please contact: info@vertaalbureaus.bi