Privacyverklaring

A&E Translations, gevestigd aan Rijksweg 46, 9731 AC Groningen, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Tot de persoonsgegevens die wij verwerken behoren uw voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Ook verwerken we persoonlijke informatie die in de te vertalen documenten staat. Bijvoorbeeld in uittreksels van officiële instanties, aktes en contracten.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken
A&E Translations verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om u te kunnen bellen of mailen t.b.v. onze dienstverlening.
– Om u via onze website een offerteaanvraag te kunnen laten indienen.
– Om vertalingen bij u af te leveren.
– Om uw betaling af te handelen.
– Om de inhoud van persoonlijke documenten te kunnen vertalen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in adresbestanden en in gecertificeerde, rechtsgeldige (beëdigde) vertalingen. Deze bewaren wij zolang de mogelijkheid bestaat dat u deze bestanden en documenten in de toekomst weer nodig heeft. De persoonsgegevens worden meteen verwijderd zodra u aangeeft hier geen prijs meer op te stellen.

Delen van persoonsgegevens met derden
A&E Translations verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw vertrouwelijke gegevens worden niet met onbevoegde derden gedeeld en het vertaalwerk wordt niet aan derden uitbesteed zonder uw nadrukkelijke toestemming. Ook worden uw gegevens niet zonder uw nadrukkelijke toestemming gebruikt voor marketingdoeleinden, zoals in een portfolio.

Gebruik van cookies
Op de website van A&E Translations (www.vertaalbureaus.biz) worden analytische cookies gebruikt (van Google Analytics). U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u ons kunt verzoeken uw persoonsgegevens naar u of iemand anders toe te sturen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
A&E Translations neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonlijke gegevens tegen te gaan. Indien u dit verzoekt, wordt afgezien van de opslag van vertaalde documenten in de ‘cloud’ en van het gebruik van ‘wifi’ buiten de eigen kantoorruimte. De opslag van uw persoonlijke gegevens vindt dan alleen plaats in onze eigen kantoorruimte.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@vertaalbureaus.biz. Van onze kant nemen we ook direct contact met u op zodra we ontdekken dat er, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, onverhoopt toch een inbreuk op uw recht van privacy heeft plaatsgevonden. Indien een klacht niet door ons kan worden afgehandeld, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.